Comparison of selected self-service BI tools with a focus on labour productivity

Thesis title: Porovnání vybraných self-service BI nástrojů se zaměřením na produktivitu práce
Author: Dobeš, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kučera, Jan
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného Self-Service Business Intelligence (SSBI) nástroje pro vytváření interních i zákaznických reportů na základě provedené analýzy aktuální situace na trhu a porovnání dle stanovené sady kritérií. Jednotlivá kritéria jsou definována ve spolupráci se společností, poptávající nástroj, umožňující vytvářet statické i dynamické reporty nad existujícím informačním systémem. Výstup práce poté mimo jiné slouží k naplnění této poptávky. První část práce je zaměřena na analýzu tržní situace s SSBI nástroji a identifikaci jednotlivých aspektů vybraných nástrojů. Druhá část práce obsahuje seznam kritérií pro porovnání jednotlivých nástrojů dle požadavků zadavatele poptávky. Váhy kritérií jsou stanoveny expertním odhadem prostřednictvím osobních rozhovorů a šetření provedeného v poptávající společnosti. Třetí část práce se věnuje samotnému porovnání nástrojů dle definovaných kritérií a výběru množiny potenciálně nejvhodnějších pro naplnění poptávky. Současně je definována metodika pro porovnání produktivity práce. Závěrečná část práce obsahuje výsledky porovnání vybrané množiny nástrojů z hlediska produktivity práce včetně finálního shrnutí dosažených výsledků.
Keywords: porovnání nástrojů; produktivita práce; reporting; SSBI
Thesis title: Comparison of selected self-service BI tools with a focus on labour productivity
Author: Dobeš, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kučera, Jan
Opponents: Pour, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis deals with the selection of a suitable Self-Service Business Intelligence (SSBI) tool for creating internal and customer reports based on an analysis of the current market situation and comparison on a predefined set of criteria. The criteria themselves are defined in cooperation with a company with a requirement for a new tool that allows to create static and dynamic reports on the existing information system. The outcome of this study can be used to fulfil this requirement. Part one focuses on an analysis of a current situation on the SSBI tool market, followed by an identification of individual aspects of the selected tools. Part two contains a set of the criteria used to compare tools to meet specific requirements. Scores for these criteria are assessed by the expert estimation based on personal interviews and survey conducted in the company. Part three of this thesis is dedicated to a comparison of the tools and the selection of the most suitable set of tools to fulfil the company requirement. At the same time, a methodology for comparison of labour productivity is defined. The final part contains results of the comparison of the set of tools in terms of labour productivity including a summary of the results obtained.
Keywords: labour productivity; reporting; SSBI; tool comparison

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 7. 2020
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 4. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73678/podrobnosti

Files for download

    Last update: