Porovnání vybraných self-service BI nástrojů se zaměřením na produktivitu práce

Název práce: Porovnání vybraných self-service BI nástrojů se zaměřením na produktivitu práce
Autor(ka) práce: Dobeš, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného Self-Service Business Intelligence (SSBI) nástroje pro vytváření interních i zákaznických reportů na základě provedené analýzy aktuální situace na trhu a porovnání dle stanovené sady kritérií. Jednotlivá kritéria jsou definována ve spolupráci se společností, poptávající nástroj, umožňující vytvářet statické i dynamické reporty nad existujícím informačním systémem. Výstup práce poté mimo jiné slouží k naplnění této poptávky. První část práce je zaměřena na analýzu tržní situace s SSBI nástroji a identifikaci jednotlivých aspektů vybraných nástrojů. Druhá část práce obsahuje seznam kritérií pro porovnání jednotlivých nástrojů dle požadavků zadavatele poptávky. Váhy kritérií jsou stanoveny expertním odhadem prostřednictvím osobních rozhovorů a šetření provedeného v poptávající společnosti. Třetí část práce se věnuje samotnému porovnání nástrojů dle definovaných kritérií a výběru množiny potenciálně nejvhodnějších pro naplnění poptávky. Současně je definována metodika pro porovnání produktivity práce. Závěrečná část práce obsahuje výsledky porovnání vybrané množiny nástrojů z hlediska produktivity práce včetně finálního shrnutí dosažených výsledků.
Klíčová slova: porovnání nástrojů; produktivita práce; reporting; SSBI
Název práce: Comparison of selected self-service BI tools with a focus on labour productivity
Autor(ka) práce: Dobeš, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with the selection of a suitable Self-Service Business Intelligence (SSBI) tool for creating internal and customer reports based on an analysis of the current market situation and comparison on a predefined set of criteria. The criteria themselves are defined in cooperation with a company with a requirement for a new tool that allows to create static and dynamic reports on the existing information system. The outcome of this study can be used to fulfil this requirement. Part one focuses on an analysis of a current situation on the SSBI tool market, followed by an identification of individual aspects of the selected tools. Part two contains a set of the criteria used to compare tools to meet specific requirements. Scores for these criteria are assessed by the expert estimation based on personal interviews and survey conducted in the company. Part three of this thesis is dedicated to a comparison of the tools and the selection of the most suitable set of tools to fulfil the company requirement. At the same time, a methodology for comparison of labour productivity is defined. The final part contains results of the comparison of the set of tools in terms of labour productivity including a summary of the results obtained.
Klíčová slova: labour productivity; reporting; SSBI; tool comparison

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 4. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73678/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: