FEEDBACK AND IT´S PERCEPTION

Thesis title: Zpětná vazba a její vnímaní
Author: Bosák, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Miklánek, Tomáš
Opponents: Potužák, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývala vlivy, které působí na člověka při získávání informací zpětné vazby. Výzkum byl proveden za pomoci ekonomického experimentu. Námi použitý design experimentu se snaží testovat predikce relevantních teorií zabývajících se procesem lidského jednání v prostředí informací, které jsou poskytovány zdarma. Účastníci experimentu jsou k jeho co nejlepšímu provedení motivování finanční odměnou. Avšak pouze necelá polovina subjektů dosáhla optimálního počtu signálů pro získání co možná největší finanční odměny. Výsledky také nasvědčují tomu, že u subjektů, které získaly menší, než optimální počet signálů je nejpravděpodobnějším vysvětlením teorie kognitivní disonance. Dále nacházíme jen malé důkazy a vodítka pro podporu ego-utility teorií, alespoň v námi sestaveném experimentálním systému.
Keywords: nadměrná sebedůvěra; experiment; ego-utility
Thesis title: FEEDBACK AND IT´S PERCEPTION
Author: Bosák, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Miklánek, Tomáš
Opponents: Potužák, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This work explores the effects that affect a person in obtaining feedback information. The research was carried out using an economic experiment. The design of the experiment used by us tries to test predictions of relevant theories dealing with the process of human action in the environment of information that is provided free of charge. The participants in the experiment were financially rewarded for their best execution. However, only less than half of the entities achieved the optimal number of signals to receive the largest possible financial reward. The results also suggest that subjects who received less than the optimal number of signals are the most likely explanation for cognitive dissonance theory. Furthermore, we find little evidence and clues to support ego-utility theories, at least in the experimental system we have compiled.
Keywords: ego-utility; experiment; overconfidence

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2021
Date of submission: 12. 8. 2021
Date of defense: 7. 9. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76449/podrobnosti

Files for download

    Last update: