Zpětná vazba a její vnímaní

Název práce: Zpětná vazba a její vnímaní
Autor(ka) práce: Bosák, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývala vlivy, které působí na člověka při získávání informací zpětné vazby. Výzkum byl proveden za pomoci ekonomického experimentu. Námi použitý design experimentu se snaží testovat predikce relevantních teorií zabývajících se procesem lidského jednání v prostředí informací, které jsou poskytovány zdarma. Účastníci experimentu jsou k jeho co nejlepšímu provedení motivování finanční odměnou. Avšak pouze necelá polovina subjektů dosáhla optimálního počtu signálů pro získání co možná největší finanční odměny. Výsledky také nasvědčují tomu, že u subjektů, které získaly menší, než optimální počet signálů je nejpravděpodobnějším vysvětlením teorie kognitivní disonance. Dále nacházíme jen malé důkazy a vodítka pro podporu ego-utility teorií, alespoň v námi sestaveném experimentálním systému.
Klíčová slova: nadměrná sebedůvěra; experiment; ego-utility
Název práce: FEEDBACK AND IT´S PERCEPTION
Autor(ka) práce: Bosák, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work explores the effects that affect a person in obtaining feedback information. The research was carried out using an economic experiment. The design of the experiment used by us tries to test predictions of relevant theories dealing with the process of human action in the environment of information that is provided free of charge. The participants in the experiment were financially rewarded for their best execution. However, only less than half of the entities achieved the optimal number of signals to receive the largest possible financial reward. The results also suggest that subjects who received less than the optimal number of signals are the most likely explanation for cognitive dissonance theory. Furthermore, we find little evidence and clues to support ego-utility theories, at least in the experimental system we have compiled.
Klíčová slova: ego-utility; experiment; overconfidence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2021
Datum podání práce: 12. 8. 2021
Datum obhajoby: 7. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76449/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: