Strategic analysis of KLIMAVEX CZ a.s. in the air conditioning market

Thesis title: Strategická analýza společnosti KLIMAVEX CZ a. s. na trhu vzduchotechniky
Author: Kyrlyk, Bohdana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Mikolajová, Mária
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je provést strategickou analýzu akciové společnosti KLIMAVEX CZ a na základě výstupů z provedených analýz připravit strategické doporučení pro další směřování podniku. Tato diplomová práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsaná terminologie a metody, vztahující se k problematice provedení strategické analýzy. Zejména je zaměřena na vystižení specifik vnitřního a vnějšího okolí společnosti, PESTLE analýzy, Porterova modelu 5-ti sil, SWOT analýzy, VRIO analýzy a analýzy marketingové komunikace. V praktické části je provedená strategická analýza sledované společnosti s důrazem na aplikaci teoretických poznatků. Na základě zjištěných skutečností je vytvořeno strategické doporučení pro další vývoj společnosti. Přínosem této práce je vytvoření podkladů, které mohou být praktický využity v budoucnu, tj. strategické analýzy podniku, která doposud nikdy nebyla nikým provedená, taktéž tvorba strategických doporučení pro budoucí směřování podniku.
Keywords: Strategická analýza; PESTLE analýza; SWOT analýza; VRIO analýza; analýza marketingové komunikace
Thesis title: Strategic analysis of KLIMAVEX CZ a.s. in the air conditioning market
Author: Kyrlyk, Bohdana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Mikolajová, Mária
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this master’s thesis is to perform a strategic analysis of the company KLIMAVEX CZ a.s. and on the basis of the results of the analyzes to prepare a strategic recommendation for the further direction of the company. This master‘s thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part will describe the terminology and methods related to the issue of strategic analysis. In particular, it will focus on capturing the specifics of the internal and external environment of the company, PESTLE analysis, Porter's model of 5 forces, SWOT analysis, VRIO analysis and the analysis of marketing communication. In the practical part, a strategic analysis of the monitored company will be performed with emphasis on the application of theoretical knowledge. Based on the findings, a strategic recommendation will be made for the further development of the company. The benefit of this work is the creation of materials that can be used in practice in the future, ie strategic analysis of the company, which has never been done by anyone, as well as creating strategic recommendations for the future direction of the company.
Keywords: Strategic analysis; PESTLE analysis; VRIO analysis; SWOT analysis; analysis of marketing communication

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2021
Date of submission: 24. 8. 2021
Date of defense: 7. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76427/podrobnosti

Files for download

    Last update: