Strategická analýza společnosti KLIMAVEX CZ a. s. na trhu vzduchotechniky

Název práce: Strategická analýza společnosti KLIMAVEX CZ a. s. na trhu vzduchotechniky
Autor(ka) práce: Kyrlyk, Bohdana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Mikolajová, Mária
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je provést strategickou analýzu akciové společnosti KLIMAVEX CZ a na základě výstupů z provedených analýz připravit strategické doporučení pro další směřování podniku. Tato diplomová práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsaná terminologie a metody, vztahující se k problematice provedení strategické analýzy. Zejména je zaměřena na vystižení specifik vnitřního a vnějšího okolí společnosti, PESTLE analýzy, Porterova modelu 5-ti sil, SWOT analýzy, VRIO analýzy a analýzy marketingové komunikace. V praktické části je provedená strategická analýza sledované společnosti s důrazem na aplikaci teoretických poznatků. Na základě zjištěných skutečností je vytvořeno strategické doporučení pro další vývoj společnosti. Přínosem této práce je vytvoření podkladů, které mohou být praktický využity v budoucnu, tj. strategické analýzy podniku, která doposud nikdy nebyla nikým provedená, taktéž tvorba strategických doporučení pro budoucí směřování podniku.
Klíčová slova: Strategická analýza; PESTLE analýza; SWOT analýza; VRIO analýza; analýza marketingové komunikace
Název práce: Strategic analysis of KLIMAVEX CZ a.s. in the air conditioning market
Autor(ka) práce: Kyrlyk, Bohdana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Mikolajová, Mária
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master’s thesis is to perform a strategic analysis of the company KLIMAVEX CZ a.s. and on the basis of the results of the analyzes to prepare a strategic recommendation for the further direction of the company. This master‘s thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part will describe the terminology and methods related to the issue of strategic analysis. In particular, it will focus on capturing the specifics of the internal and external environment of the company, PESTLE analysis, Porter's model of 5 forces, SWOT analysis, VRIO analysis and the analysis of marketing communication. In the practical part, a strategic analysis of the monitored company will be performed with emphasis on the application of theoretical knowledge. Based on the findings, a strategic recommendation will be made for the further development of the company. The benefit of this work is the creation of materials that can be used in practice in the future, ie strategic analysis of the company, which has never been done by anyone, as well as creating strategic recommendations for the future direction of the company.
Klíčová slova: Strategic analysis; PESTLE analysis; VRIO analysis; SWOT analysis; analysis of marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2021
Datum podání práce: 24. 8. 2021
Datum obhajoby: 7. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76427/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: