Temporary Use Of Vacant Spaces – A Case Study of The Karlín Barracks

Thesis title: Dočasná animace nevyužívaných budov – případová studie objektu Karlínská kasárna
Author: Švandová, Michaela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Tyslová, Irena
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dočasnou animací nevyužívaných budov s důrazem na projekt spolku Pražské centrum, který se zaměřil na areál pražské kulturní památky karlínských kasáren. Cílem je analýza projektu Kasárna Karlín formou případové studie a tvorba souhrnu základních doporučení pro aktéry dočasné animace na základě rešerše teoretických prací a zobecnění případové studie. Teoretická část se věnuje vymezení termínu animace a reanimace, druhům animace a přibližuje animaci hmotných kulturních památek. Dále rozebírá koncept dočasné animace a problematiku prázdných městských míst. Praktická část se zabývá dočasným projektem animace s názvem Kasárna Karlín, kvalitativní metodou polostrukturovaného rozhovoru je vytvořena případová studie. Analýzou dostupné teorie a případové studie je vytvořen souhrn doporučení pro dočasnou animace nevyužívaných budov.
Keywords: animace; dočasná animace; nevyužívané budovy; Kasárna Karlín
Thesis title: Temporary Use Of Vacant Spaces – A Case Study of The Karlín Barracks
Author: Švandová, Michaela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Tyslová, Irena
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with a temporary animation of unused and vacant spaces with the focus on the project of an organization Pražské centrum, which concentrates on the Prague historical building Karlín barracks. The aim of this thesis is to analyze the project Kasárna Karlín and to create a best practice summary based on research of available studies and generalisation of the Kasárna Karlín case study. The theoretical part deals with the definiton of the term animation and reanimation, with animation types and introduces the topic of tangible cultural heritage. It also focuses on temporal animation/use and vacant spaces. The practical part describes the temporary animation project of Kasárna Karlín and presents a case study of the project based on a qualitative method – a semi structured interview. A best practice summary for temporary animation projects is then created based on the analysis of available theory and the case study.
Keywords: Karlín Barracks; temporary use; vacant spaces; animation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 10. 2019
Date of submission: 15. 9. 2021
Date of defense: 13. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71426/podrobnosti

Files for download

    Last update: