Dočasná animace nevyužívaných budov – případová studie objektu Karlínská kasárna

Název práce: Dočasná animace nevyužívaných budov – případová studie objektu Karlínská kasárna
Autor(ka) práce: Švandová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dočasnou animací nevyužívaných budov s důrazem na projekt spolku Pražské centrum, který se zaměřil na areál pražské kulturní památky karlínských kasáren. Cílem je analýza projektu Kasárna Karlín formou případové studie a tvorba souhrnu základních doporučení pro aktéry dočasné animace na základě rešerše teoretických prací a zobecnění případové studie. Teoretická část se věnuje vymezení termínu animace a reanimace, druhům animace a přibližuje animaci hmotných kulturních památek. Dále rozebírá koncept dočasné animace a problematiku prázdných městských míst. Praktická část se zabývá dočasným projektem animace s názvem Kasárna Karlín, kvalitativní metodou polostrukturovaného rozhovoru je vytvořena případová studie. Analýzou dostupné teorie a případové studie je vytvořen souhrn doporučení pro dočasnou animace nevyužívaných budov.
Klíčová slova: animace; dočasná animace; nevyužívané budovy; Kasárna Karlín
Název práce: Temporary Use Of Vacant Spaces – A Case Study of The Karlín Barracks
Autor(ka) práce: Švandová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor’s thesis deals with a temporary animation of unused and vacant spaces with the focus on the project of an organization Pražské centrum, which concentrates on the Prague historical building Karlín barracks. The aim of this thesis is to analyze the project Kasárna Karlín and to create a best practice summary based on research of available studies and generalisation of the Kasárna Karlín case study. The theoretical part deals with the definiton of the term animation and reanimation, with animation types and introduces the topic of tangible cultural heritage. It also focuses on temporal animation/use and vacant spaces. The practical part describes the temporary animation project of Kasárna Karlín and presents a case study of the project based on a qualitative method – a semi structured interview. A best practice summary for temporary animation projects is then created based on the analysis of available theory and the case study.
Klíčová slova: Karlín Barracks; temporary use; vacant spaces; animation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2019
Datum podání práce: 15. 9. 2021
Datum obhajoby: 13. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: