Strategic analysis of a specific company

Thesis title: Strategická analýza konkrétní společnosti
Author: Kokoška, Ondřej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mikan, Pavel
Opponents: Krause, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést strategickou analýzu konkrétního podniku na základě které jsou formulovaná strategická doporučení. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlený teoretický základ a jsou zde popsány jednotlivé metody strategické analýzy. Následně jsou tyto metody využity v praktické části na konkrétním podniku. Praktická část je rozdělena do několika sekcí na základě externích a interních faktorů. V rámci externích faktorů jsou zpracovány tyto kapitoly: PESTLE analýza, charakteristika odvětví, analýza konkurence, Porterův model pěti sil. V případě interních faktorů byly použity tyto metody: VRIO analýza, finanční analýza, hodnototvorný řetězec a portfolio analýza. V poslední fázi je provedena syntéza pomocí SWOT analýzy. Na základě získaných výsledků z celé praktické části je zformulované strategické doporučení pro vybraný podnik.
Keywords: odvětví; SWOT analýza; Strategická analýza; makrookolí; PESTLE; odvětví
Thesis title: Strategic analysis of a specific company
Author: Kokoška, Ondřej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mikan, Pavel
Opponents: Krause, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to perform a strategic analysis of a specific company on the basis of which strategic recommendations are formulated. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part the theoretical basis is explained and the different methods of strategic analysis are described. Subsequently, these methods are used in the practical part on a specific enterprise. The practical part is divided into several sections based on external and internal factors. Within the external factors, the following sections are elaborated: PESTLE analysis, industry characteristics, competitor analysis, Porter's five forces model. For internal factors, the following methods were used: VRIO analysis, financial analysis, value chain and portfolio analysis. In the last stage, the synthesis is done by SWOT analysis. Based on the results obtained from the whole practical part, a strategic recommendation for the selected enterprise is formulated.
Keywords: PESTLE; macro environment; competition; Strategic analysis; industry; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 7. 2021
Date of submission: 21. 9. 2021
Date of defense: 13. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77401/podrobnosti

Files for download

    Last update: