Strategická analýza konkrétní společnosti

Název práce: Strategická analýza konkrétní společnosti
Autor(ka) práce: Kokoška, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést strategickou analýzu konkrétního podniku na základě které jsou formulovaná strategická doporučení. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlený teoretický základ a jsou zde popsány jednotlivé metody strategické analýzy. Následně jsou tyto metody využity v praktické části na konkrétním podniku. Praktická část je rozdělena do několika sekcí na základě externích a interních faktorů. V rámci externích faktorů jsou zpracovány tyto kapitoly: PESTLE analýza, charakteristika odvětví, analýza konkurence, Porterův model pěti sil. V případě interních faktorů byly použity tyto metody: VRIO analýza, finanční analýza, hodnototvorný řetězec a portfolio analýza. V poslední fázi je provedena syntéza pomocí SWOT analýzy. Na základě získaných výsledků z celé praktické části je zformulované strategické doporučení pro vybraný podnik.
Klíčová slova: odvětví; SWOT analýza; Strategická analýza; makrookolí; PESTLE; odvětví
Název práce: Strategic analysis of a specific company
Autor(ka) práce: Kokoška, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to perform a strategic analysis of a specific company on the basis of which strategic recommendations are formulated. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part the theoretical basis is explained and the different methods of strategic analysis are described. Subsequently, these methods are used in the practical part on a specific enterprise. The practical part is divided into several sections based on external and internal factors. Within the external factors, the following sections are elaborated: PESTLE analysis, industry characteristics, competitor analysis, Porter's five forces model. For internal factors, the following methods were used: VRIO analysis, financial analysis, value chain and portfolio analysis. In the last stage, the synthesis is done by SWOT analysis. Based on the results obtained from the whole practical part, a strategic recommendation for the selected enterprise is formulated.
Klíčová slova: PESTLE; macro environment; competition; Strategic analysis; industry; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2021
Datum podání práce: 21. 9. 2021
Datum obhajoby: 13. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77401/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: