Increasing activity on the Instagram social network through organic growth

Thesis title: Zvýšenie aktivity na sociálnej sieti Instagram organickým rastom
Author: Filipová, Alexandra
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dvořáková, Michaela
Opponents: Beneš, Filip
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom prace je poukázanie na zmenu Algoritmu a jeho dopad na uplatniteľnosť taktiky organického rastu, follow for follow. V práci budeme sledovať zvýšenie aktívnych followerov na Instagram účte @slovensky_zvaz_kickboxu touto marketingovou taktikou bez využitia platenej reklamy. Pri vyhodnocovaní zmeny algoritmu vychádzame z už vykonaných štúdií zaoberajúcich sa rovnakou taktikov. Vedľajší cieľ, ktorý zároveň i podporuje hlavný, je zlepšenie interakcie a CTR (Click Through rate) pomocou odporúčanej správy Instagramu. Pozorovať budeme vývoj impresií na Instagram účte pred a po aplikácií. Výsledkom bude zistenie, či je organický rast ešte pri aktuálnom Instagram Algoritme dosiahnuteľný v rovnakej miere ako v predchádzajúcich štúdiách. Metódy spracovania dát budú spracované pomocou správcovských nástrojov Instagramu, ktoré ponúkajú celkový prehľad v oblasti aktivity, obsahu a aj v okruhu užívateľov.
Keywords: Follow for follow; Organický rast; Odporúčaná správa Instagramu. ; Instagram Algoritmus; Instagram Algoritmus
Thesis title: Zvýšenie aktivity na sociálnej sieti Instagram organickým rastom
Author: Filipová, Alexandra
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dvořáková, Michaela
Opponents: Beneš, Filip
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom prace je poukázanie na zmenu Algoritmu a jeho dopad na uplatniteľnosť taktiky organického rastu, follow for follow. V práci budeme sledovať zvýšenie aktívnych followerov na Instagram účte @slovensky_zvaz_kickboxu touto marketingovou taktikou bez využitia platenej reklamy. Pri vyhodnocovaní zmeny algoritmu vychádzame z už vykonaných štúdií zaoberajúcich sa rovnakou taktikov. Vedľajší cieľ, ktorý zároveň i podporuje hlavný, je zlepšenie interakcie a CTR (Click Through rate) pomocou odporúčanej správy Instagramu. Pozorovať budeme vývoj impresií na Instagram účte pred a po aplikácií. Výsledkom bude zistenie, či je organický rast ešte pri aktuálnom Instagram Algoritme dosiahnuteľný v rovnakej miere ako v predchádzajúcich štúdiách. Metódy spracovania dát budú spracované pomocou správcovských nástrojov Instagramu, ktoré ponúkajú celkový prehľad v oblasti aktivity, obsahu a aj v okruhu užívateľov.
Keywords: Instagram Algoritmus; Follow for follow; Organický rast; Odporúčaná správa Instagramu; Instagram
Thesis title: Increasing activity on the Instagram social network through organic growth
Author: Filipová, Alexandra
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dvořáková, Michaela
Opponents: Beneš, Filip
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The main goal of the thesis is pointing to the algorithm and its impact on the applicability of organic growth tactics, Follow for Follow. We will be able to track an increase in active Follower on Instagram Account @slovensky_zvaz_kickbox this marketing tactics without using paid advertising. When evaluating the algorithm change, we are based on the same tactics dealing studies. The aid, which also supports the main is improving the interaction and CTR (Click Through Rate) using the recommended Instagram management. We will find the development of impresions on Instagram account before and after applications. We will find out, if this growth in the current Instagram algorithm is achievable to the same extent as in previous studies. Data processing methods will be processed using Instagram Management Tools that offer an overall survey in the activity, content and user circuit.
Keywords: Instagram Algoritmus; Follow for follow; Recommended Instagram management; Instagram; Organic growth

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2021
Date of submission: 21. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76363/podrobnosti

Files for download

    Last update: