Zvýšenie aktivity na sociálnej sieti Instagram organickým rastom

Název práce: Zvýšenie aktivity na sociálnej sieti Instagram organickým rastom
Autor(ka) práce: Filipová, Alexandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Michaela
Oponenti práce: Beneš, Filip
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom prace je poukázanie na zmenu Algoritmu a jeho dopad na uplatniteľnosť taktiky organického rastu, follow for follow. V práci budeme sledovať zvýšenie aktívnych followerov na Instagram účte @slovensky_zvaz_kickboxu touto marketingovou taktikou bez využitia platenej reklamy. Pri vyhodnocovaní zmeny algoritmu vychádzame z už vykonaných štúdií zaoberajúcich sa rovnakou taktikov. Vedľajší cieľ, ktorý zároveň i podporuje hlavný, je zlepšenie interakcie a CTR (Click Through rate) pomocou odporúčanej správy Instagramu. Pozorovať budeme vývoj impresií na Instagram účte pred a po aplikácií. Výsledkom bude zistenie, či je organický rast ešte pri aktuálnom Instagram Algoritme dosiahnuteľný v rovnakej miere ako v predchádzajúcich štúdiách. Metódy spracovania dát budú spracované pomocou správcovských nástrojov Instagramu, ktoré ponúkajú celkový prehľad v oblasti aktivity, obsahu a aj v okruhu užívateľov.
Klíčová slova: Follow for follow; Organický rast; Odporúčaná správa Instagramu. ; Instagram Algoritmus; Instagram Algoritmus
Název práce: Zvýšenie aktivity na sociálnej sieti Instagram organickým rastom
Autor(ka) práce: Filipová, Alexandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Michaela
Oponenti práce: Beneš, Filip
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom prace je poukázanie na zmenu Algoritmu a jeho dopad na uplatniteľnosť taktiky organického rastu, follow for follow. V práci budeme sledovať zvýšenie aktívnych followerov na Instagram účte @slovensky_zvaz_kickboxu touto marketingovou taktikou bez využitia platenej reklamy. Pri vyhodnocovaní zmeny algoritmu vychádzame z už vykonaných štúdií zaoberajúcich sa rovnakou taktikov. Vedľajší cieľ, ktorý zároveň i podporuje hlavný, je zlepšenie interakcie a CTR (Click Through rate) pomocou odporúčanej správy Instagramu. Pozorovať budeme vývoj impresií na Instagram účte pred a po aplikácií. Výsledkom bude zistenie, či je organický rast ešte pri aktuálnom Instagram Algoritme dosiahnuteľný v rovnakej miere ako v predchádzajúcich štúdiách. Metódy spracovania dát budú spracované pomocou správcovských nástrojov Instagramu, ktoré ponúkajú celkový prehľad v oblasti aktivity, obsahu a aj v okruhu užívateľov.
Klíčová slova: Instagram Algoritmus; Follow for follow; Organický rast; Odporúčaná správa Instagramu; Instagram
Název práce: Increasing activity on the Instagram social network through organic growth
Autor(ka) práce: Filipová, Alexandra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Michaela
Oponenti práce: Beneš, Filip
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main goal of the thesis is pointing to the algorithm and its impact on the applicability of organic growth tactics, Follow for Follow. We will be able to track an increase in active Follower on Instagram Account @slovensky_zvaz_kickbox this marketing tactics without using paid advertising. When evaluating the algorithm change, we are based on the same tactics dealing studies. The aid, which also supports the main is improving the interaction and CTR (Click Through Rate) using the recommended Instagram management. We will find the development of impresions on Instagram account before and after applications. We will find out, if this growth in the current Instagram algorithm is achievable to the same extent as in previous studies. Data processing methods will be processed using Instagram Management Tools that offer an overall survey in the activity, content and user circuit.
Klíčová slova: Instagram Algoritmus; Follow for follow; Recommended Instagram management; Instagram; Organic growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2021
Datum podání práce: 21. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: