Evaluation of the Replacement of Conventional Cars by Plug-in Hybrids and Electric Vehicles for Pizzeria Delivery Services

Thesis title: Vyhodnocení nahrazení konvenčních automobilů plug-in hybridy a elektromobily pro rozvážkové služby pizzerie
Author: Havlíček, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Rathouský, Bedřich
Opponents: Kraupnerová, Eliška
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavní cíl této práce je zjistit, zda mohou Plug-in hybridy nebo elektromobily pouze s elektrickým pohonem nahradit konvenční automobily využívané při rozvážkových službách pizzerie. K tomuto zjištění je využita metoda vícekriteriální analýzy TOPSIS. Náplní teoretické části je představení jednotlivých typů pohonů, které využívají automobily porovnávané v praktické části. Stručně je představena historie každého pohonu a princip fungování pohonného systému. Dále je věnována pozornost palivům, resp. elektrické energii a infrastruktuře. Zmíněna je i cena a opravy spojené s daným typem pohonu. V praktické části je nejdříve představena společnost Pizzeria Fantasia a provedena analýza firemní flotily pobočky nacházející se v Roudnici nad Labem. Následně je proveden výběr automobilů, představujících alternativy a výpočet, či stanovení kriteriálních hodnot. V poslední řadě je provedena aplikace samotné metody TOPSIS na zkoumanou problematiku.
Keywords: PHEV; BEV; TOPSIS; TCO; Elektromobilita
Thesis title: Evaluation of the Replacement of Conventional Cars by Plug-in Hybrids and Electric Vehicles for Pizzeria Delivery Services
Author: Havlíček, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Rathouský, Bedřich
Opponents: Kraupnerová, Eliška
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this work is to find out whether Plug-in hybrids or electric cars with only electric engine can replace conventional cars used in the delivery services of the pizzeria. The multi-criteria TOPSIS method is used for this finding. The content of the theoretical part is the introduction of individual types of engines that are used by cars compared in the practical part. Then the history of each type of engine and the principle of operation of the drive system are briefly introduced. Furthermore, attention is paid to fuels, respectively electricity and infrastructure. The price and repairs associated with the type of the engine are also mentioned. In the practical part, the company Pizzeria Fantasia is first introduced and an analysis of the company fleet of the branch located in Roudnice nad Labem is performed. Subsequently, a selection of cars representing alternatives and calculation or determination of criterion values are performed. Last but not least, the application of the TOPSIS method itself to the researched issue is performed
Keywords: TCO; TOPSIS; Electromobility; PHEV; BEV

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 11. 2020
Date of submission: 21. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75558/podrobnosti

Files for download

    Last update: