Vyhodnocení nahrazení konvenčních automobilů plug-in hybridy a elektromobily pro rozvážkové služby pizzerie

Název práce: Vyhodnocení nahrazení konvenčních automobilů plug-in hybridy a elektromobily pro rozvážkové služby pizzerie
Autor(ka) práce: Havlíček, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Kraupnerová, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavní cíl této práce je zjistit, zda mohou Plug-in hybridy nebo elektromobily pouze s elektrickým pohonem nahradit konvenční automobily využívané při rozvážkových službách pizzerie. K tomuto zjištění je využita metoda vícekriteriální analýzy TOPSIS. Náplní teoretické části je představení jednotlivých typů pohonů, které využívají automobily porovnávané v praktické části. Stručně je představena historie každého pohonu a princip fungování pohonného systému. Dále je věnována pozornost palivům, resp. elektrické energii a infrastruktuře. Zmíněna je i cena a opravy spojené s daným typem pohonu. V praktické části je nejdříve představena společnost Pizzeria Fantasia a provedena analýza firemní flotily pobočky nacházející se v Roudnici nad Labem. Následně je proveden výběr automobilů, představujících alternativy a výpočet, či stanovení kriteriálních hodnot. V poslední řadě je provedena aplikace samotné metody TOPSIS na zkoumanou problematiku.
Klíčová slova: PHEV; BEV; TOPSIS; TCO; Elektromobilita
Název práce: Evaluation of the Replacement of Conventional Cars by Plug-in Hybrids and Electric Vehicles for Pizzeria Delivery Services
Autor(ka) práce: Havlíček, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Kraupnerová, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this work is to find out whether Plug-in hybrids or electric cars with only electric engine can replace conventional cars used in the delivery services of the pizzeria. The multi-criteria TOPSIS method is used for this finding. The content of the theoretical part is the introduction of individual types of engines that are used by cars compared in the practical part. Then the history of each type of engine and the principle of operation of the drive system are briefly introduced. Furthermore, attention is paid to fuels, respectively electricity and infrastructure. The price and repairs associated with the type of the engine are also mentioned. In the practical part, the company Pizzeria Fantasia is first introduced and an analysis of the company fleet of the branch located in Roudnice nad Labem is performed. Subsequently, a selection of cars representing alternatives and calculation or determination of criterion values are performed. Last but not least, the application of the TOPSIS method itself to the researched issue is performed
Klíčová slova: TCO; TOPSIS; Electromobility; PHEV; BEV

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2020
Datum podání práce: 21. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: