Potential of circular economy for industrial companies

Thesis title: Potenciál cirkulární ekonomiky pro průmyslové podniky
Author: Palkovský, Erik
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kislingerová, Eva
Opponents: Ciahotná , Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce pojednává o potenciálu cirkulární ekonomiky pro průmyslové podniky. Cílem práce je analýza ekonomických a ekologických přínosů tohoto konceptu pro podniky působící v průmyslovém odvětví. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, pojící se s konceptem cirkulární ekonomiky, včetně technických vysvětlení výrobních procesů průmyslových podniků, zejména procesu briketace. Součástí této části jsou také státní strategie založené na oběhovém hospodářství. V praktické části jsou analyzovány faktory podporující užitečnost cirkulární ekonomiky pro podniky, včetně případové studie z praxe ve formě porovnání ekonomické a ekologické efektivity průmyslové výroby s využitím možnosti briketace, respektive tradiční průmyslové výroby. Práce vykazuje přímé ekonomické přínosy, vyjádřené v uspořených nákladech v peněžních jednotkách. Dále také vyjadřuje ekologické přínosy z hlediska snížení uhlíkové stopy, a to úplnou eliminací přímých emisí oxidu uhličitého v průběhu výroby briket. Jsou zde identifikovány také nepřímé faktory, které jsou potenciálně motivující pro podniky respektovat zásady cirkulární ekonomiky.
Keywords: Briketace; Green deal; Ekologie; Cirkulární ekonomika; Udržitelnost; Efektivita; Skládkování; Uhlíková stopa
Thesis title: Potential of circular economy for industrial companies
Author: Palkovský, Erik
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kislingerová, Eva
Opponents: Ciahotná , Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma thesis deals with potential of circular economy for industrial companies. The aim of the thesis is analysis of economical and ecological benefits of this concept for companies operating in industrial industry. The fundamental terms are defined in the theoretical part, connected with the concept of circular economy, including technical explanations of indusitrial production processes, especially process of briquetting. In the practical part there are analysed factors supporting usefulness of the circular economy for companies, including case study from practice made by comparison of economical and ecological effectiveness of using briquetting within the industrial production and traditional industrial production, respectively. Economical effectiveness is expressed through reduced cost due to the processes used. Moreover there are expressed ecological advantages gained from reduced carbon footprint, total elimination of direct emisions of carbon dioxide, respectively. There also identified indirect factors which eventually motivates companies to operate on principles of circular economy.
Keywords: Circular economy; Briquetting; Carbon footprint; Ecology; Effectiveness; Disposal of waste; Sustainability; Green deal

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2020
Date of submission: 15. 11. 2021
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74325/podrobnosti

Files for download

    Last update: