Potenciál cirkulární ekonomiky pro průmyslové podniky

Název práce: Potenciál cirkulární ekonomiky pro průmyslové podniky
Autor(ka) práce: Palkovský, Erik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Ciahotná , Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o potenciálu cirkulární ekonomiky pro průmyslové podniky. Cílem práce je analýza ekonomických a ekologických přínosů tohoto konceptu pro podniky působící v průmyslovém odvětví. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, pojící se s konceptem cirkulární ekonomiky, včetně technických vysvětlení výrobních procesů průmyslových podniků, zejména procesu briketace. Součástí této části jsou také státní strategie založené na oběhovém hospodářství. V praktické části jsou analyzovány faktory podporující užitečnost cirkulární ekonomiky pro podniky, včetně případové studie z praxe ve formě porovnání ekonomické a ekologické efektivity průmyslové výroby s využitím možnosti briketace, respektive tradiční průmyslové výroby. Práce vykazuje přímé ekonomické přínosy, vyjádřené v uspořených nákladech v peněžních jednotkách. Dále také vyjadřuje ekologické přínosy z hlediska snížení uhlíkové stopy, a to úplnou eliminací přímých emisí oxidu uhličitého v průběhu výroby briket. Jsou zde identifikovány také nepřímé faktory, které jsou potenciálně motivující pro podniky respektovat zásady cirkulární ekonomiky.
Klíčová slova: Briketace; Green deal; Ekologie; Cirkulární ekonomika; Udržitelnost; Efektivita; Skládkování; Uhlíková stopa
Název práce: Potential of circular economy for industrial companies
Autor(ka) práce: Palkovský, Erik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Ciahotná , Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with potential of circular economy for industrial companies. The aim of the thesis is analysis of economical and ecological benefits of this concept for companies operating in industrial industry. The fundamental terms are defined in the theoretical part, connected with the concept of circular economy, including technical explanations of indusitrial production processes, especially process of briquetting. In the practical part there are analysed factors supporting usefulness of the circular economy for companies, including case study from practice made by comparison of economical and ecological effectiveness of using briquetting within the industrial production and traditional industrial production, respectively. Economical effectiveness is expressed through reduced cost due to the processes used. Moreover there are expressed ecological advantages gained from reduced carbon footprint, total elimination of direct emisions of carbon dioxide, respectively. There also identified indirect factors which eventually motivates companies to operate on principles of circular economy.
Klíčová slova: Circular economy; Briquetting; Carbon footprint; Ecology; Effectiveness; Disposal of waste; Sustainability; Green deal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2020
Datum podání práce: 15. 11. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74325/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: