Development of cycling infrastructure in Prague in comparison with selected European cities

Thesis title: Rozvoj cyklistické infrastruktury v Praze v porovnání s několika hlavními městy v Evropě
Author: Petrov, Richard
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kislingerová, Eva
Opponents: Nováková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice Smart City ve vztahu k cyklistické dopravě. Teoretická část předkládá důležité pojmy týkající se uvedeného tématu, díky čemuž je možné pochopit, v čem spočívá podstata Smart City a jak je možné v této souvislosti zajistit městskou „chytrou“ mobilitu tak, aby zajistila udržitelný rozvoj měst. Tato práce je dále ve své praktické části zaměřena na několik evropských měst, mimo jiné i na hlavní město České republiky, Prahu, kde je zkoumáno, jak je řešena Smart doprava, resp. Smart cyklistická doprava. Součástí je též vlastní uskutečněné dotazníkové šetření mezi obyvateli Prahy. Dosažené výsledky umožňují navrhnout možná řešení alternativní dopravy řešící celkový stav cyklistické infrastruktury v Praze.
Keywords: městská mobilita; cyklistická infrastruktura; chytrá města; dotazníkové šetření; Doprava
Thesis title: Development of cycling infrastructure in Prague in comparison with selected European cities
Author: Petrov, Richard
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kislingerová, Eva
Opponents: Nováková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of Smart City in relation to bicycle transport. The theoretical part presents important concepts related to this topic, which makes it possible to understand what the essence of Smart City is and how it is possible in this context to ensure urban "smart" mobility to ensure sustainable urban development. This work is further focused in its practical part on several European cities, including the capital of the Czech Republic, Prague, where it is examined how Smart Transport, respectively Smart cycling. It also includes our own questionnaire survey among the inhabitants of Prague. The achieved results make it possible to propose possible solutions for alternative transport addressing the overall state of the cycling infrastructure in Prague.
Keywords: cycling infrastructure; smart cities; Transport; urban mobility; questionnaire survey

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 11. 2020
Date of submission: 2. 12. 2021
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76760/podrobnosti

Files for download

    Last update: