Rozvoj cyklistické infrastruktury v Praze v porovnání s několika hlavními městy v Evropě

Název práce: Rozvoj cyklistické infrastruktury v Praze v porovnání s několika hlavními městy v Evropě
Autor(ka) práce: Petrov, Richard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Nováková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice Smart City ve vztahu k cyklistické dopravě. Teoretická část předkládá důležité pojmy týkající se uvedeného tématu, díky čemuž je možné pochopit, v čem spočívá podstata Smart City a jak je možné v této souvislosti zajistit městskou „chytrou“ mobilitu tak, aby zajistila udržitelný rozvoj měst. Tato práce je dále ve své praktické části zaměřena na několik evropských měst, mimo jiné i na hlavní město České republiky, Prahu, kde je zkoumáno, jak je řešena Smart doprava, resp. Smart cyklistická doprava. Součástí je též vlastní uskutečněné dotazníkové šetření mezi obyvateli Prahy. Dosažené výsledky umožňují navrhnout možná řešení alternativní dopravy řešící celkový stav cyklistické infrastruktury v Praze.
Klíčová slova: městská mobilita; cyklistická infrastruktura; chytrá města; dotazníkové šetření; Doprava
Název práce: Development of cycling infrastructure in Prague in comparison with selected European cities
Autor(ka) práce: Petrov, Richard
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Nováková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of Smart City in relation to bicycle transport. The theoretical part presents important concepts related to this topic, which makes it possible to understand what the essence of Smart City is and how it is possible in this context to ensure urban "smart" mobility to ensure sustainable urban development. This work is further focused in its practical part on several European cities, including the capital of the Czech Republic, Prague, where it is examined how Smart Transport, respectively Smart cycling. It also includes our own questionnaire survey among the inhabitants of Prague. The achieved results make it possible to propose possible solutions for alternative transport addressing the overall state of the cycling infrastructure in Prague.
Klíčová slova: cycling infrastructure; smart cities; Transport; urban mobility; questionnaire survey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2020
Datum podání práce: 2. 12. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76760/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: