Merging of PURO models for OWL ontology creation

Thesis title: Slučování modelů PURO pro tvorbu ontologií v OWL
Author: Bedrníček, Daniel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dudáš, Marek
Opponents: Vacura, Miroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá možnostmi rozšíření funkcionality PURO Modeleru vyvinutého pro tvorbu modelů v jazyce PURO. Cílem práce je prozkoumání možností vývoje aplikace podporující návrh složitějších modelů v několika ohledech. Zásadní funkcionalitou je možnost slučování dílčích modelů vytvořených v jazyce PURO a také možnosti zlepšení přehlednosti zobrazení výsledného sloučeného PURO modelu. Práce čtenáře seznamuje s oblastí ontologií a sémantického webu. Jsou popsány postupy mapování a slučování ontologií a ER modelů. Tyto postupy jsou pak vztahovány na problematiku slučování PURO modelů. Autor identifikuje klíčové problémy při slučování všech druhů entit v jazyce PURO a navrhuje možná řešení. Pro přehlednější zobrazování modelů se autor inspiruje tématem vizualizace velkých grafů a hledá možné využití obecných postupů pro využití ve své aplikaci. Autor dále porovnává několik knihoven pro zobrazování grafů ve webové aplikaci. Ve vybrané knihovně poté implementuje navržené algoritmy pro slučování modelů. Poté je demonstrována funkčnost aplikace vytvořením dílčích modelů na základě ontologie FOAF a jejich následným sloučením v jeden větší model.
Keywords: OWL; entity relationship model; grafické modelování; ontologické inženýrství; PURO
Thesis title: Merging of PURO models for OWL ontology creation
Author: Bedrníček, Daniel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dudáš, Marek
Opponents: Vacura, Miroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma thesis describes possibilities of expanding current functionalities of PURO Modeler developed for creation of models in PURO language. Goal of the thesis is to describe a possible development of application for creating more extensive models. Key feature is merging of several smaller models described in PURO language and displaying merged model in a well-arranged way. Thesis describes an area of ontology and semantic web. Mapping and merging of ontologies and entity relationship models is described and these principles are then applied on merging of PURO models. Author identifies main problems with merging of PURO models and describes a solution. Methods for visualization of large graphs are described. Several methods are identified to aid with a visualization of large PURO models. Author then compares several libraries used to visualize graphs and chooses one for implementation of the web application. Functionality of the application is then demonstrated by recreating FOAF ontology in several smaller PURO models which are then merged into one larger model.
Keywords: entity relationship model; ontology engineering; visual modeling; OWL; PURO

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 11. 2020
Date of submission: 6. 12. 2021
Date of defense: 24. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71069/podrobnosti

Files for download

    Last update: