Slučování modelů PURO pro tvorbu ontologií v OWL

Název práce: Slučování modelů PURO pro tvorbu ontologií v OWL
Autor(ka) práce: Bedrníček, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dudáš, Marek
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možnostmi rozšíření funkcionality PURO Modeleru vyvinutého pro tvorbu modelů v jazyce PURO. Cílem práce je prozkoumání možností vývoje aplikace podporující návrh složitějších modelů v několika ohledech. Zásadní funkcionalitou je možnost slučování dílčích modelů vytvořených v jazyce PURO a také možnosti zlepšení přehlednosti zobrazení výsledného sloučeného PURO modelu. Práce čtenáře seznamuje s oblastí ontologií a sémantického webu. Jsou popsány postupy mapování a slučování ontologií a ER modelů. Tyto postupy jsou pak vztahovány na problematiku slučování PURO modelů. Autor identifikuje klíčové problémy při slučování všech druhů entit v jazyce PURO a navrhuje možná řešení. Pro přehlednější zobrazování modelů se autor inspiruje tématem vizualizace velkých grafů a hledá možné využití obecných postupů pro využití ve své aplikaci. Autor dále porovnává několik knihoven pro zobrazování grafů ve webové aplikaci. Ve vybrané knihovně poté implementuje navržené algoritmy pro slučování modelů. Poté je demonstrována funkčnost aplikace vytvořením dílčích modelů na základě ontologie FOAF a jejich následným sloučením v jeden větší model.
Klíčová slova: OWL; entity relationship model; grafické modelování; ontologické inženýrství; PURO
Název práce: Merging of PURO models for OWL ontology creation
Autor(ka) práce: Bedrníček, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dudáš, Marek
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis describes possibilities of expanding current functionalities of PURO Modeler developed for creation of models in PURO language. Goal of the thesis is to describe a possible development of application for creating more extensive models. Key feature is merging of several smaller models described in PURO language and displaying merged model in a well-arranged way. Thesis describes an area of ontology and semantic web. Mapping and merging of ontologies and entity relationship models is described and these principles are then applied on merging of PURO models. Author identifies main problems with merging of PURO models and describes a solution. Methods for visualization of large graphs are described. Several methods are identified to aid with a visualization of large PURO models. Author then compares several libraries used to visualize graphs and chooses one for implementation of the web application. Functionality of the application is then demonstrated by recreating FOAF ontology in several smaller PURO models which are then merged into one larger model.
Klíčová slova: entity relationship model; ontology engineering; visual modeling; OWL; PURO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2020
Datum podání práce: 6. 12. 2021
Datum obhajoby: 24. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71069/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: