Trafficking in Human Beings: A Comparative Case Study of the OSCE and the Council of Europe

Thesis title: Nelegální obchodování s lidmi: Komparativní případová studie OBSE a RE
Author: Kopková, Karolína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Machoň, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Nelegální obchodování s lidmi nabývá od 90. let 20. století na síle. Jedná se o formu novodobého otroctví, kdy je současně obchodováno s miliony žen, mužů, ale i dětí. Tímto fenoménem se začala zabývat řada mezinárodních organizací, ale i po několika letech snah se zločin nedaří vymýtit. V evropském prostoru působí Organizace pro bezpečnosti a spolupráci v Evropě i Rada Evropy. Cílem diplomové práce je porovnat, jakým tématům se tyto organizace věnují ve svých hlavních dokumentech řešících problematiku nelegálního obchodování s lidmi. Těmito dokumenty jsou Akční plán OBSE pro boj proti nelegálnímu obchodování s lidmi a Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. Na základě obsahové analýzy vyplynula témata společná i rozdílná. Další částí práce je zasazení organizací a obsahové analýzy do kontextu. V této části je zkoumáno, zda má na řešení problému z pohledu dané organizace vliv to, jaký má organizace charakter, tedy za jakých podmínek daná organizace vznikla a na jakých stojí hodnotách.
Keywords: nelegální obchodování s lidmi; mezinárodní organizace; lidská práva; bezpečnost; OBSE; Rada Evropy; komparace dokumentů
Thesis title: Trafficking in Human Beings: A Comparative Case Study of the OSCE and the Council of Europe
Author: Kopková, Karolína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Machoň, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Trafficking in human beings has been gaining momentum since the 1990s. It is a form of modern-day slavery, with millions of women, men and children being trafficked at this time. Many international organizations have begun to address this phenomenon, but even after several years of efforts, this crime has not been eradicated. The Organization for Security and Co-operation in Europe and the Council of Europe operate in the European area. The aim of this thesis is to compare what topics these organizations address in their main documents regarding the issue of trafficking in human beings. These are the OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings and Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Based on the content analysis, common and different topics emerged. Another part of this thesis is the setting of organizations and content analysis in context. In this part, it is examined whether the organizations’ background (such as under what conditions the organization was established and its values) has an impact on the topics and solutions offered by the respective organization.
Keywords: Council of Europe; security; OSCE; international organizations; comparison of documents; human rights; trafficking in human beings

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 9. 2020
Date of submission: 8. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73983/podrobnosti

Files for download

    Last update: