Marketing analysis of the company Zalando and proposal of media strategy

Thesis title: Marketingová analýza společnosti Zalando a návrh mediální strategie
Author: Tran, Hai Yen
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Machek, Martin
Opponents: Růžičková, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na mediální plánování a mediální trh v České republice. Cílem práce je navrhnout mediální strategii pro vánoční kampaň Zalando, která je rozpracována do konkrétních mediálních plánů. Práce přináší teoretické poznatky v oblasti reklamy, mediálního plánování, jednotlivých médií a mediálního trhu v České republice. V praktické části je kladen důraz na data mining mediálních aktivit subjektů v oblasti módního průmyslu. Tyto data jsou získaná zejména z placených databází MML-TGI a AdIntel a z dotazníkového šetření. Na základě zjištěných poznatků je navržena reálná mediální strategie pro vánoční komunikaci, spolu s doporučením pro zvýšení celkové efektivity komunikace.
Keywords: Média; Mediální strategie; Mediální plánování; Zalando
Thesis title: Marketing analysis of the company Zalando and proposal of media strategy
Author: Tran, Hai Yen
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Machek, Martin
Opponents: Růžičková, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis focuses on media planning and the media market in the Czech Republic. The aim of this work is to propose a media strategy for the Christmas campaign for Zalando, which is developed into detailed media plans. The thesis brings theoretical knowledge in the field of advertising, media planning, individual media and the media market in the Czech Republic. The practical part emphasizes the data mining of media activities of companies in the fashion industry. These data are obtained mainly from paid databases MML-TGI and AdIntel and from a questionnaire survey. Based on the findings, a realistic media strategy for Christmas communication is proposed, together with recommendations for increasing the overall effectiveness of communication.
Keywords: Media planning; Media strategy; Media; Zalando

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 12. 2020
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 8. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75389/podrobnosti

Files for download

    Last update: