Marketingová analýza společnosti Zalando a návrh mediální strategie

Název práce: Marketingová analýza společnosti Zalando a návrh mediální strategie
Autor(ka) práce: Tran, Hai Yen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Růžičková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na mediální plánování a mediální trh v České republice. Cílem práce je navrhnout mediální strategii pro vánoční kampaň Zalando, která je rozpracována do konkrétních mediálních plánů. Práce přináší teoretické poznatky v oblasti reklamy, mediálního plánování, jednotlivých médií a mediálního trhu v České republice. V praktické části je kladen důraz na data mining mediálních aktivit subjektů v oblasti módního průmyslu. Tyto data jsou získaná zejména z placených databází MML-TGI a AdIntel a z dotazníkového šetření. Na základě zjištěných poznatků je navržena reálná mediální strategie pro vánoční komunikaci, spolu s doporučením pro zvýšení celkové efektivity komunikace.
Klíčová slova: Média; Mediální strategie; Mediální plánování; Zalando
Název práce: Marketing analysis of the company Zalando and proposal of media strategy
Autor(ka) práce: Tran, Hai Yen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Růžičková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on media planning and the media market in the Czech Republic. The aim of this work is to propose a media strategy for the Christmas campaign for Zalando, which is developed into detailed media plans. The thesis brings theoretical knowledge in the field of advertising, media planning, individual media and the media market in the Czech Republic. The practical part emphasizes the data mining of media activities of companies in the fashion industry. These data are obtained mainly from paid databases MML-TGI and AdIntel and from a questionnaire survey. Based on the findings, a realistic media strategy for Christmas communication is proposed, together with recommendations for increasing the overall effectiveness of communication.
Klíčová slova: Media planning; Media strategy; Media; Zalando

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 8. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75389/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: