Analysis of the possibilities of using artificial intelligence in the recruitment process

Thesis title: Analýza možností využití umělé inteligence v procesu náboru zaměstnanců
Author: Zolkina, Anastasiia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Čermák, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání možností aplikace umělé inteligence v procesu náboru zaměstnanců za účelem zvýšení jeho účinnosti. Cílem této práce je poskytnout informace o inteligentních systémech, jejichž prostřednictvím lze automatizovat proces náboru, porovnat zvolené systémy a zjistit, zda mají nějakou výhodu. Práce je rozdělená do čtyř částí. V prvních dvou kapitolách, jež představují teoretickou část se čtenář může seznámit nejen s teoretickou základnou, která odhaluje problematiku náboru zaměstnanců, ale také s procesy, jež vyžadují automatizaci, a se způsoby, které k tomuto přispívají. Další dvě kapitoly představují praktickou část a jsou věnovány úvahám o inteligentních systémech, jež umožňují zefektivnit procesy a řešit problémy náboru uvedené v teoretické části, jejich srovnání prostřednictvím sestavených tabulek a identifikaci přínosů na základě provedeného interview a získaných recenzí od společností a kandidátů. Jako výsledek byl získán podrobný přehled inteligentních systémů a jejich praktické aplikace, jenž může být využit společnostmi při rozhodování o tom, zda zavádět podobné systémy do svého podnikání.
Keywords: Umělá inteligence; Digitální nábor; Inteligentní systémy náboru zaměstnanců; Nábor zaměstnanců
Thesis title: Analysis of the possibilities of using artificial intelligence in the recruitment process
Author: Zolkina, Anastasiia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Čermák, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis is aimed at exploring the possibilities of using artificial intelligence in the recruitment process in order to increase its effectiveness. The purpose of this work is to provide information about intelligent systems, which can automate the recruitment process, to compare the selected systems and to find out if they have any benefits. The work is divided into four parts. In the first two chapters, the reader can learn not only about the theoretical basis that reveals the issues of recruiting, but also about the processes that require automation, and the methods that contribute to this. The next two chapters are devoted to the consideration of intelligent systems that can optimize processes and solve recruitment problems, which are mentioned in the theoretical part, to comparing these systems using compiled tables and to determining benefits based on interviews conducted and opinions received from companies and candidates. As a result, a detailed overview of intelligent systems and their practical application was obtained and can be used by companies in the proces of deciding on the implementation of such systems in their business.
Keywords: Digital recruiting; Intelligent recruitment systems; Recruiting; Artificial intelligence

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 4. 2021
Date of submission: 13. 12. 2021
Date of defense: 1. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77362/podrobnosti

Files for download

    Last update: