Analýza možností využití umělé inteligence v procesu náboru zaměstnanců

Název práce: Analýza možností využití umělé inteligence v procesu náboru zaměstnanců
Autor(ka) práce: Zolkina, Anastasiia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání možností aplikace umělé inteligence v procesu náboru zaměstnanců za účelem zvýšení jeho účinnosti. Cílem této práce je poskytnout informace o inteligentních systémech, jejichž prostřednictvím lze automatizovat proces náboru, porovnat zvolené systémy a zjistit, zda mají nějakou výhodu. Práce je rozdělená do čtyř částí. V prvních dvou kapitolách, jež představují teoretickou část se čtenář může seznámit nejen s teoretickou základnou, která odhaluje problematiku náboru zaměstnanců, ale také s procesy, jež vyžadují automatizaci, a se způsoby, které k tomuto přispívají. Další dvě kapitoly představují praktickou část a jsou věnovány úvahám o inteligentních systémech, jež umožňují zefektivnit procesy a řešit problémy náboru uvedené v teoretické části, jejich srovnání prostřednictvím sestavených tabulek a identifikaci přínosů na základě provedeného interview a získaných recenzí od společností a kandidátů. Jako výsledek byl získán podrobný přehled inteligentních systémů a jejich praktické aplikace, jenž může být využit společnostmi při rozhodování o tom, zda zavádět podobné systémy do svého podnikání.
Klíčová slova: Umělá inteligence; Digitální nábor; Inteligentní systémy náboru zaměstnanců; Nábor zaměstnanců
Název práce: Analysis of the possibilities of using artificial intelligence in the recruitment process
Autor(ka) práce: Zolkina, Anastasiia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis is aimed at exploring the possibilities of using artificial intelligence in the recruitment process in order to increase its effectiveness. The purpose of this work is to provide information about intelligent systems, which can automate the recruitment process, to compare the selected systems and to find out if they have any benefits. The work is divided into four parts. In the first two chapters, the reader can learn not only about the theoretical basis that reveals the issues of recruiting, but also about the processes that require automation, and the methods that contribute to this. The next two chapters are devoted to the consideration of intelligent systems that can optimize processes and solve recruitment problems, which are mentioned in the theoretical part, to comparing these systems using compiled tables and to determining benefits based on interviews conducted and opinions received from companies and candidates. As a result, a detailed overview of intelligent systems and their practical application was obtained and can be used by companies in the proces of deciding on the implementation of such systems in their business.
Klíčová slova: Digital recruiting; Intelligent recruitment systems; Recruiting; Artificial intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77362/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: