Competition analysis of a company

Thesis title: Analýza konkurence vybrané společnosti
Author: Mai, Van Duy
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Soukupová, Jana
Opponents: Kaňková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat konkurenci z pohledu společnosti OXALIS, spol. s. r. o. prostřednictvím strategické analýzy. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje pojmy konkurence, konkurenceschopnost a dále popisuje nástroje strategické analýzy. Druhá, praktická část obsahuje představení společnosti, analýzu mikrookolí a makrookolí. Na základě těchto analýz jsou určeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jako součást SWOT analýzy. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, které mohou vést ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Keywords: analýza konkurence; analýza odvětví; Konkuence; PESTLE analýza; Poretrův model 5 sil; SWOT analýza
Thesis title: Competition analysis of a company
Author: Mai, Van Duy
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Soukupová, Jana
Opponents: Kaňková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the competition from the perspective of OXALIS, spol. s. r. o. through strategic analysis. The bachelor thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the concepts of competition, competitiveness and further describes the tools of strategic analysis. The second, practical part contains a presentation of the company, analysis of microenvironment and macroenvironment. Based on these analyzes, strengths, weaknesses, opportunities and threats are identified as part of the SWOT analysis. At the end of the thesis are suggestions and recommendations that can lead to increased competitiveness of the company.
Keywords: Competition; Competition analysis; PESTLE analysis; Porter’s 5 competition forces; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 1. 2021
Date of submission: 13. 12. 2021
Date of defense: 1. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76261/podrobnosti

Files for download

    Last update: