Analýza konkurence vybrané společnosti

Název práce: Analýza konkurence vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Mai, Van Duy
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soukupová, Jana
Oponenti práce: Kaňková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat konkurenci z pohledu společnosti OXALIS, spol. s. r. o. prostřednictvím strategické analýzy. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje pojmy konkurence, konkurenceschopnost a dále popisuje nástroje strategické analýzy. Druhá, praktická část obsahuje představení společnosti, analýzu mikrookolí a makrookolí. Na základě těchto analýz jsou určeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jako součást SWOT analýzy. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, které mohou vést ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Klíčová slova: analýza konkurence; analýza odvětví; Konkuence; PESTLE analýza; Poretrův model 5 sil; SWOT analýza
Název práce: Competition analysis of a company
Autor(ka) práce: Mai, Van Duy
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Soukupová, Jana
Oponenti práce: Kaňková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the competition from the perspective of OXALIS, spol. s. r. o. through strategic analysis. The bachelor thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the concepts of competition, competitiveness and further describes the tools of strategic analysis. The second, practical part contains a presentation of the company, analysis of microenvironment and macroenvironment. Based on these analyzes, strengths, weaknesses, opportunities and threats are identified as part of the SWOT analysis. At the end of the thesis are suggestions and recommendations that can lead to increased competitiveness of the company.
Klíčová slova: Competition; Competition analysis; PESTLE analysis; Porter’s 5 competition forces; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76261/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: