Photographs in virtual reality

Thesis title: Fotografie ve virtuálních prostředích
Author: Rejf, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Svoboda, Jaroslav
Opponents: Krsek, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rostoucím fenoménem virtuální fotografie z hlediska fotografování ve videohrách. Má za cíl pokrýt jeho historické, technologické a ekonomické pozadí, která vedou k pořizování virtuálních fotografií, a následně rozebrat motivace za jejich tvorbou. Poté na základě informací z teoretické a praktické části rozhodnout, zda se jedná o relevantní fotografický obor. To je provedeno tvorbou série 12 vlastních fotografií vytvořených pomocí metod rozebraných v teoretické části. Metody jsou založeny na postupech známých profesionálních fotografů, konkrétně pomocí fotografického rozhraní NVIDIA Ansel a fotografických režimů her. Pomocí tvorby virtuálních fotografií bylo zjištěno, že pravidla pro vytváření reálných fotografií se projektují i do fotografií virtuálních. Stěžejní je vždy korektní kompozice a zřejmý autorův záměr. S takovými fotografiemi lze dále pracovat ekonomicky či umělecky. Na základě všech zjištěných informací a provedených postupů při tvorbě lze potvrdit tezi, že se jedná o odvozený a relevantní obor reálné fotografie.
Keywords: umělecký snímek; virtuální fotografie; herní fotografie; snímek obrazovky
Thesis title: Photographs in virtual reality
Author: Rejf, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Svoboda, Jaroslav
Opponents: Krsek, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the growing phenomenon of virtual photography in terms of photography in video games. It aims to cover its historical, technological and economic background, which lead to the acquisition of virtual photographs, and then analyze the motivations for their creation. Then, based on the information from the theoretical and practical part, decide whether it is a relevant photographic field. This is done by creating a series of 12 own photographs created using the methods discussed in the theoretical part. The methods are based on the practices of well-known professional photographers, specifically using the NVIDIA Ansel photo interface and photo game modes. During the production of virtual photos, it was determined that the rules for creating real photos are also projected into virtual photos. The key is always the correct composition and the obvious intention of the author. Such photographs can be further worked with economically or artistically. Based on all the information obtained and the procedures performed during the creation, it is possible to confirm the thesis that this is a derived and relevant field of real photography.
Keywords: virtual photography; art screenshot; in-game photography; screenshot

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 2. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76054/podrobnosti

Files for download

    Last update: