Fotografie ve virtuálních prostředích

Název práce: Fotografie ve virtuálních prostředích
Autor(ka) práce: Rejf, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Jaroslav
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá rostoucím fenoménem virtuální fotografie z hlediska fotografování ve videohrách. Má za cíl pokrýt jeho historické, technologické a ekonomické pozadí, která vedou k pořizování virtuálních fotografií, a následně rozebrat motivace za jejich tvorbou. Poté na základě informací z teoretické a praktické části rozhodnout, zda se jedná o relevantní fotografický obor. To je provedeno tvorbou série 12 vlastních fotografií vytvořených pomocí metod rozebraných v teoretické části. Metody jsou založeny na postupech známých profesionálních fotografů, konkrétně pomocí fotografického rozhraní NVIDIA Ansel a fotografických režimů her. Pomocí tvorby virtuálních fotografií bylo zjištěno, že pravidla pro vytváření reálných fotografií se projektují i do fotografií virtuálních. Stěžejní je vždy korektní kompozice a zřejmý autorův záměr. S takovými fotografiemi lze dále pracovat ekonomicky či umělecky. Na základě všech zjištěných informací a provedených postupů při tvorbě lze potvrdit tezi, že se jedná o odvozený a relevantní obor reálné fotografie.
Klíčová slova: umělecký snímek; virtuální fotografie; herní fotografie; snímek obrazovky
Název práce: Photographs in virtual reality
Autor(ka) práce: Rejf, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Jaroslav
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the growing phenomenon of virtual photography in terms of photography in video games. It aims to cover its historical, technological and economic background, which lead to the acquisition of virtual photographs, and then analyze the motivations for their creation. Then, based on the information from the theoretical and practical part, decide whether it is a relevant photographic field. This is done by creating a series of 12 own photographs created using the methods discussed in the theoretical part. The methods are based on the practices of well-known professional photographers, specifically using the NVIDIA Ansel photo interface and photo game modes. During the production of virtual photos, it was determined that the rules for creating real photos are also projected into virtual photos. The key is always the correct composition and the obvious intention of the author. Such photographs can be further worked with economically or artistically. Based on all the information obtained and the procedures performed during the creation, it is possible to confirm the thesis that this is a derived and relevant field of real photography.
Klíčová slova: virtual photography; art screenshot; in-game photography; screenshot

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76054/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: