Marketing communication of guesthouses

Thesis title: Marketingová komunikace penzionů
Author: Menclová, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Kondelíková, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací penzionů. Cílem práce je zjistit, zda pandemie covid-19 ovlivnila a změnila přístup k používání marketingových nástrojů majitelů a manažerů penzionů. Teoretická část vymezuje základní pojmy rozšířeného marketingového mixu, který ovlivňuje marketingovou komunikaci penzionů. Dále jsou popsány složky marketingové komunikace, které používají ubytovací zařízení. Za účelem dosažení stanoveného cíle byl na vzorku 19 respondentů z řad majitelů a marketingových manažerů proveden kvalitativní výzkum pomocí metody polostrukturovaných rozhovorů. Ubytovací zařízení muselo být v provozu ještě před propuknutím pandemie, mít maximálně 50 pokojů a dle ČSÚ mít celoroční provoz. Z provedeného výzkumu nelze jednoznačně říci, že by mezi ubytovateli byl pouze jeden dominantní způsob reakce na tuto situaci.
Keywords: marketingová komunikace; penziony; pandemie covid-19; ubytovací zařízení
Thesis title: Marketing communication of guesthouses
Author: Menclová, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Kondelíková, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the marketing communication of guesthouses. The aim of the thesis is to find out whether the covid-19 pandemic has influenced and changed the approach to the use of marketing tools by guesthouse owners and managers. The theoretical part defines the basic concepts of the extended marketing mix that affects the marketing communication of guesthouses. It also describes the components of marketing communication used by lodging establishments. In order to achieve the stated objective, qualitative research was conducted on a sample of 19 respondents from among owners and marketing managers using the semi-structured interview method. The accommodation facility had to be in operation before the pandemic outbreak, have a maximum of 50 rooms and, according to the ČSÚ, be open year-round. From the research conducted, it cannot be clearly stated that this was the dominant mode of response among accommodation providers.
Keywords: pandemic covid-19 ; accommodation; guest houses; marketing communication

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 9. 2020
Date of submission: 14. 12. 2021
Date of defense: 8. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74342/podrobnosti

Files for download

    Last update: