Marketingová komunikace penzionů

Název práce: Marketingová komunikace penzionů
Autor(ka) práce: Menclová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Kondelíková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací penzionů. Cílem práce je zjistit, zda pandemie covid-19 ovlivnila a změnila přístup k používání marketingových nástrojů majitelů a manažerů penzionů. Teoretická část vymezuje základní pojmy rozšířeného marketingového mixu, který ovlivňuje marketingovou komunikaci penzionů. Dále jsou popsány složky marketingové komunikace, které používají ubytovací zařízení. Za účelem dosažení stanoveného cíle byl na vzorku 19 respondentů z řad majitelů a marketingových manažerů proveden kvalitativní výzkum pomocí metody polostrukturovaných rozhovorů. Ubytovací zařízení muselo být v provozu ještě před propuknutím pandemie, mít maximálně 50 pokojů a dle ČSÚ mít celoroční provoz. Z provedeného výzkumu nelze jednoznačně říci, že by mezi ubytovateli byl pouze jeden dominantní způsob reakce na tuto situaci.
Klíčová slova: marketingová komunikace; penziony; pandemie covid-19; ubytovací zařízení
Název práce: Marketing communication of guesthouses
Autor(ka) práce: Menclová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Kondelíková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the marketing communication of guesthouses. The aim of the thesis is to find out whether the covid-19 pandemic has influenced and changed the approach to the use of marketing tools by guesthouse owners and managers. The theoretical part defines the basic concepts of the extended marketing mix that affects the marketing communication of guesthouses. It also describes the components of marketing communication used by lodging establishments. In order to achieve the stated objective, qualitative research was conducted on a sample of 19 respondents from among owners and marketing managers using the semi-structured interview method. The accommodation facility had to be in operation before the pandemic outbreak, have a maximum of 50 rooms and, according to the ČSÚ, be open year-round. From the research conducted, it cannot be clearly stated that this was the dominant mode of response among accommodation providers.
Klíčová slova: pandemic covid-19 ; accommodation; guest houses; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2020
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 8. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74342/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: