Strategic analysis of a family company with own final product

Thesis title: Strategická analýza rodinné firmy s vlastním finálním produktem
Author: Nedomlel, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hnilica, Jiří
Opponents: Sieber, Patrik
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce „Strategická analýza rodinné firmy s vlastním finálním produktem“ je zaměřena na zpracování strategické analýzy rodinné firmy SOMA Lanškroun a identifikaci faktorů úspěchu. V teoretické části je na základě rešerše domácí i zahraniční literatury rozebrána problematika rodinného podnikání, jeho vývoj, výhody, nevýhody a proces nástupnictví. Dále jsou vysvětleny pojmy z oblasti strategického řízení a představeny nástroje týkající se strategické analýzy vnitřního i vnějšího prostředí podniku a SWOT analýzy. Praktická část obsahuje aplikaci těchto nástrojů na konkrétní firmu, které slouží jako podklad pro identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V rámci každé analýzy jsou identifikovány důležité faktory úspěchu firmy SOMA. Výstupem provedených analýz je formulace strategických doporučení pro danou firmu a souhrnná identifikace faktorů úspěchu.
Keywords: Rodinná firma; Strategie; Faktory úspěchu
Thesis title: Strategic analysis of a family company with own final product
Author: Nedomlel, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hnilica, Jiří
Opponents: Sieber, Patrik
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis "Strategic analysis of a family company with its own final product" is focused on the processing of a strategic analysis of the family company SOMA Lanškroun and the identification of success factors. In the theoretical part, based on the domestic and foreign literature, the topic of family business, its development, advantages, disadvantages and the succession process are described. Furthermore, the concepts of strategic management and the tools related to the strategic analysis of the internal and external environment of the company and SWOT analysis are explained. The practical part contains the application of these tools to a specific company, which serves as a source of identifying strengths and weaknesses, opportunities and threats. Within each analysis, important success factors of SOMA are identified. The output of the analysis is the formulation of strategic recommendations for the company and identification of success factors.
Keywords: Family business; Strategy; Success factors

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 6. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78987/podrobnosti

Files for download

    Last update: