Strategická analýza rodinné firmy s vlastním finálním produktem

Název práce: Strategická analýza rodinné firmy s vlastním finálním produktem
Autor(ka) práce: Nedomlel, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce „Strategická analýza rodinné firmy s vlastním finálním produktem“ je zaměřena na zpracování strategické analýzy rodinné firmy SOMA Lanškroun a identifikaci faktorů úspěchu. V teoretické části je na základě rešerše domácí i zahraniční literatury rozebrána problematika rodinného podnikání, jeho vývoj, výhody, nevýhody a proces nástupnictví. Dále jsou vysvětleny pojmy z oblasti strategického řízení a představeny nástroje týkající se strategické analýzy vnitřního i vnějšího prostředí podniku a SWOT analýzy. Praktická část obsahuje aplikaci těchto nástrojů na konkrétní firmu, které slouží jako podklad pro identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V rámci každé analýzy jsou identifikovány důležité faktory úspěchu firmy SOMA. Výstupem provedených analýz je formulace strategických doporučení pro danou firmu a souhrnná identifikace faktorů úspěchu.
Klíčová slova: Rodinná firma; Strategie; Faktory úspěchu
Název práce: Strategic analysis of a family company with own final product
Autor(ka) práce: Nedomlel, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis "Strategic analysis of a family company with its own final product" is focused on the processing of a strategic analysis of the family company SOMA Lanškroun and the identification of success factors. In the theoretical part, based on the domestic and foreign literature, the topic of family business, its development, advantages, disadvantages and the succession process are described. Furthermore, the concepts of strategic management and the tools related to the strategic analysis of the internal and external environment of the company and SWOT analysis are explained. The practical part contains the application of these tools to a specific company, which serves as a source of identifying strengths and weaknesses, opportunities and threats. Within each analysis, important success factors of SOMA are identified. The output of the analysis is the formulation of strategic recommendations for the company and identification of success factors.
Klíčová slova: Family business; Strategy; Success factors

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78987/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: