Is green the new grey? Critical view on the impact of green solutions in construction industry

Thesis title: Is green the new grey? Critical view on the impact of green solutions in construction industry
Author: Zima, Filip
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Tyll, Ladislav
Opponents: Badie, Natálie
Thesis language: English
Abstract:
The thesis performs a descriptive practice-oriented scientific case study investigation into a contemporary issue of sustainability in the construction industry. The author blends a scientific perspective on case study research with best practices gleaned from well-known non-research educative and commercial case studies to produce a case study research with adequate scientific rigor and comprehensive reports to reinforce teaching and learning. In the theoretical part, the author provides a concise summary of the essential knowledge and practical processes for students to undertake a case study research in business. In the practical section, the thesis employs the recommended case study design and selects methodologies (expert interviews, literature review, field observations) in order to derive best practices in critical product assessment from a case of a Czech construction firm that designed and produced green facades as a sustainable solution to mitigate the effects of climate change.
Keywords: Vertical greenery systems; green solutions; Case study research; green walls; live buildings; construction industry; green facades
Thesis title: Je zelená nová šedá? Kritický pohled na dopad zelených řešení ve stavebnictví
Author: Zima, Filip
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Tyll, Ladislav
Opponents: Badie, Natálie
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce provádí deskriptivní prakticky orientovanou případovou studii oblasti udržitelnosti ve stavebnictví. Autor kombinuje vědecký pohled na výzkum případových studií s osvědčenými postupy získanými ze známých nevýzkumných vzdělávacích a komerčních případových studií, aby vytvořil vědeckou případovou studií s adekvátní vědeckou kvalitou a komplexním reportem určeným pro sdílení při učení. V teoretické části autor poskytuje stručné shrnutí základních znalostí a praktických postupů pro studenty k provedení případové studie v businessu. V praktické části práce využívá doporučený návrh případové studie (case study design) a vybírá metodiky (rozhovory s odborníky, literární rešerše, pozorování v terénu) s cílem odvodit osvědčené postupy v kritickém hodnocení produktu z případu české stavební firmy, která navrhla a vyrobila zelené fasády jako udržitelné řešení ke zmírnění dopadů změny klimatu.
Keywords: zelené fasády; VGS; případová studie; Zima

Information about study

Study programme: International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 7. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 4. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77409/podrobnosti

Files for download

    Last update: