Je zelená nová šedá? Kritický pohled na dopad zelených řešení ve stavebnictví

Název práce: Is green the new grey? Critical view on the impact of green solutions in construction industry
Autor(ka) práce: Zima, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Badie, Natálie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis performs a descriptive practice-oriented scientific case study investigation into a contemporary issue of sustainability in the construction industry. The author blends a scientific perspective on case study research with best practices gleaned from well-known non-research educative and commercial case studies to produce a case study research with adequate scientific rigor and comprehensive reports to reinforce teaching and learning. In the theoretical part, the author provides a concise summary of the essential knowledge and practical processes for students to undertake a case study research in business. In the practical section, the thesis employs the recommended case study design and selects methodologies (expert interviews, literature review, field observations) in order to derive best practices in critical product assessment from a case of a Czech construction firm that designed and produced green facades as a sustainable solution to mitigate the effects of climate change.
Klíčová slova: Vertical greenery systems; green solutions; Case study research; green walls; live buildings; construction industry; green facades
Název práce: Je zelená nová šedá? Kritický pohled na dopad zelených řešení ve stavebnictví
Autor(ka) práce: Zima, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Badie, Natálie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce provádí deskriptivní prakticky orientovanou případovou studii oblasti udržitelnosti ve stavebnictví. Autor kombinuje vědecký pohled na výzkum případových studií s osvědčenými postupy získanými ze známých nevýzkumných vzdělávacích a komerčních případových studií, aby vytvořil vědeckou případovou studií s adekvátní vědeckou kvalitou a komplexním reportem určeným pro sdílení při učení. V teoretické části autor poskytuje stručné shrnutí základních znalostí a praktických postupů pro studenty k provedení případové studie v businessu. V praktické části práce využívá doporučený návrh případové studie (case study design) a vybírá metodiky (rozhovory s odborníky, literární rešerše, pozorování v terénu) s cílem odvodit osvědčené postupy v kritickém hodnocení produktu z případu české stavební firmy, která navrhla a vyrobila zelené fasády jako udržitelné řešení ke zmírnění dopadů změny klimatu.
Klíčová slova: zelené fasády; VGS; případová studie; Zima

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 7. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 4. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77409/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: