Consumer behavior of specialty coffee users

Thesis title: Spotřební chování konzumentů výběrové kávy
Author: Svoboda, Vojtěch
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vávra, Oldřich
Opponents: Zamazalová, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá aspekty spotřebního chování konzumentů výběrové kávy v České republice. Hlavním cílem práce je identifikovat rozdíly ve spotřebním chování mezi skupinou výběrových a tradičních spotřebitelů kávy. Sekundárním cílem je zjistit existenci vztahu mezi velikostí, respektive typem sídla bydliště a konzumací výběrové kávy. Teoretická část představuje problematiku a shrnuje dosavadní poznání. V praktické částí byl proveden expertní rozhovor, kvantitativní šetření na vzorku 502 pravidelných konzumentů kávy a focus group s 6 diskutéry. Syntézou všech částí výzkumu byly identifikovány typické rysy a chování skupiny výběrových a tradičních konzumentů. Dále byl nalezen vztah mezi velikostí sídla bydliště a konzumací výběrové kávy. Vztah mezi typem sídla bydliště a konzumací výběrové kávy nalezen nebyl.
Keywords: výběrová káva; káva; spotřební chování; marketingový výzkum
Thesis title: Consumer behavior of specialty coffee users
Author: Svoboda, Vojtěch
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vávra, Oldřich
Opponents: Zamazalová, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
This master ’s thesis deals with the aspects of consumer behaviour within the group of specialty coffee drinkers. The main aim of this thesis is to identify differences in consumer behaviour between group of traditional and specialty coffee users. Secondary aim is to determine the relationship between size and or type of residency place and specialty coffee consumption. Theoretical part presents assumptions and sums up existing research on the topic. Practical part is consisted of an expert interview, quantitative research on sample of 502 respondents and focus group conducted with 6 participants. By synthesizing mentioned parts, differences between groups of traditional and specialty coffee users were identified. Furthermore, a relationship was found between the size of residency place and specialty coffee consumption. No relationship was found between the type of residency place and specialty coffee consumption.
Keywords: coffee; specialty coffee; consumer behaviour; market research

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 6. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 8. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77289/podrobnosti

Files for download

    Last update: