Spotřební chování konzumentů výběrové kávy

Název práce: Spotřební chování konzumentů výběrové kávy
Autor(ka) práce: Svoboda, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá aspekty spotřebního chování konzumentů výběrové kávy v České republice. Hlavním cílem práce je identifikovat rozdíly ve spotřebním chování mezi skupinou výběrových a tradičních spotřebitelů kávy. Sekundárním cílem je zjistit existenci vztahu mezi velikostí, respektive typem sídla bydliště a konzumací výběrové kávy. Teoretická část představuje problematiku a shrnuje dosavadní poznání. V praktické částí byl proveden expertní rozhovor, kvantitativní šetření na vzorku 502 pravidelných konzumentů kávy a focus group s 6 diskutéry. Syntézou všech částí výzkumu byly identifikovány typické rysy a chování skupiny výběrových a tradičních konzumentů. Dále byl nalezen vztah mezi velikostí sídla bydliště a konzumací výběrové kávy. Vztah mezi typem sídla bydliště a konzumací výběrové kávy nalezen nebyl.
Klíčová slova: výběrová káva; káva; spotřební chování; marketingový výzkum
Název práce: Consumer behavior of specialty coffee users
Autor(ka) práce: Svoboda, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master ’s thesis deals with the aspects of consumer behaviour within the group of specialty coffee drinkers. The main aim of this thesis is to identify differences in consumer behaviour between group of traditional and specialty coffee users. Secondary aim is to determine the relationship between size and or type of residency place and specialty coffee consumption. Theoretical part presents assumptions and sums up existing research on the topic. Practical part is consisted of an expert interview, quantitative research on sample of 502 respondents and focus group conducted with 6 participants. By synthesizing mentioned parts, differences between groups of traditional and specialty coffee users were identified. Furthermore, a relationship was found between the size of residency place and specialty coffee consumption. No relationship was found between the type of residency place and specialty coffee consumption.
Klíčová slova: coffee; specialty coffee; consumer behaviour; market research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 8. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77289/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: