Communication processes in the consulting company and their changes caused by the COVID-19 pandemic

Thesis title: Komunikační procesy v konzultantské společnosti a jejich změny vyvolané pandemii COVID-19
Author: Gueva, Daria
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jarošová, Eva
Opponents: Gašková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na analýzu změn souvisejících s pandemií COVID-19 v komunikačních procesech podle vnímání zaměstnanců. Hlavní cíl práce je zjistit, jak pracovníci vnímají změny v komunikačním procesu a následně navrhnout možnosti k odstranění případné nespokojenosti zaměstnanců. Práce má také za cíl zjistit, s jakými potížemi se potkali pracovníci v rámci změn, ale zároveň bere zřetel i na pozitivní změny, které pandemie COVID-19 přinesla do fungování vybrané společnosti. Pro účely provedení kvalitativního výzkumu byla vytvořena osnova polostrukturovaného rozhovoru, který následně proběhl s deseti respondenty. Rozhovory byly doslovně přepsané v programu Transcribe a následně zanalyzované pomocí tematické analýzy. Získané údaje byly rozdělené do čtyř oblastí a následovně vyhodnocené: vnímání změn vyvolaných pandemií COVID-19 v komunikačních procesech, transparentnost informace, případné potíže, pozitivní transformace. Z výzkumu vyplývá, že změny v komunikaci, které přinesla pandemie COVID-19 byly velkým stresem pro většinu respondentů a vyvolaly určité potíže, zejména na začátku. Na druhé straně, pandemie COVID-19 přinesla zároveň i pozitivní transformace ve fungování společnosti, které byly akcelerované se začátkem pandemie.
Keywords: konzultantská společnost; úskalí online světa; Pandemie COVID-19; změny; komunikační procesy
Thesis title: Communication processes in the consulting company and their changes caused by the COVID-19 pandemic
Author: Gueva, Daria
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jarošová, Eva
Opponents: Gašková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of changes related to the COVID-19 pandemic in communication processes according to the perception of employees. The main goal of the thesis is to determine how employees perceive changes in the communication process and then to suggest options to eliminate potential employees’ dissatisfaction. The thesis also shows the difficulties encountered by employees within the changes, but also reflects the positive changes that the COVID-19 pandemic has brought to the operations of the selected company. For the purpose of conducting qualitative research, a semi-structured interview was created, which was subsequently undertaken with ten respondents. The interviews were transcribed in the Transcribe program and subsequently analysed with the help of thematic analysis. The data obtained were divided into four areas and evaluated: perceptions of changes caused by the COVID-19 pandemic in communication processes, transparency of information, possible difficulties, positive transformations. The research shows that the changes in communication brought about by the COVID-19 pandemic were a great stress for most respondents and caused some difficulties, especially in the beginning. On the other hand, the COVID-19 pandemic also brought positive transformations, which were accelerated in society with the onset of the pandemic.
Keywords: changes; communication processes; consulting company; pitfalls of the online world; COVID-19 pandemic

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 4. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76794/podrobnosti

Files for download

    Last update: