Komunikační procesy v konzultantské společnosti a jejich změny vyvolané pandemii COVID-19

Název práce: Komunikační procesy v konzultantské společnosti a jejich změny vyvolané pandemii COVID-19
Autor(ka) práce: Gueva, Daria
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Gašková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřená na analýzu změn souvisejících s pandemií COVID-19 v komunikačních procesech podle vnímání zaměstnanců. Hlavní cíl práce je zjistit, jak pracovníci vnímají změny v komunikačním procesu a následně navrhnout možnosti k odstranění případné nespokojenosti zaměstnanců. Práce má také za cíl zjistit, s jakými potížemi se potkali pracovníci v rámci změn, ale zároveň bere zřetel i na pozitivní změny, které pandemie COVID-19 přinesla do fungování vybrané společnosti. Pro účely provedení kvalitativního výzkumu byla vytvořena osnova polostrukturovaného rozhovoru, který následně proběhl s deseti respondenty. Rozhovory byly doslovně přepsané v programu Transcribe a následně zanalyzované pomocí tematické analýzy. Získané údaje byly rozdělené do čtyř oblastí a následovně vyhodnocené: vnímání změn vyvolaných pandemií COVID-19 v komunikačních procesech, transparentnost informace, případné potíže, pozitivní transformace. Z výzkumu vyplývá, že změny v komunikaci, které přinesla pandemie COVID-19 byly velkým stresem pro většinu respondentů a vyvolaly určité potíže, zejména na začátku. Na druhé straně, pandemie COVID-19 přinesla zároveň i pozitivní transformace ve fungování společnosti, které byly akcelerované se začátkem pandemie.
Klíčová slova: konzultantská společnost; úskalí online světa; Pandemie COVID-19; změny; komunikační procesy
Název práce: Communication processes in the consulting company and their changes caused by the COVID-19 pandemic
Autor(ka) práce: Gueva, Daria
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Gašková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the analysis of changes related to the COVID-19 pandemic in communication processes according to the perception of employees. The main goal of the thesis is to determine how employees perceive changes in the communication process and then to suggest options to eliminate potential employees’ dissatisfaction. The thesis also shows the difficulties encountered by employees within the changes, but also reflects the positive changes that the COVID-19 pandemic has brought to the operations of the selected company. For the purpose of conducting qualitative research, a semi-structured interview was created, which was subsequently undertaken with ten respondents. The interviews were transcribed in the Transcribe program and subsequently analysed with the help of thematic analysis. The data obtained were divided into four areas and evaluated: perceptions of changes caused by the COVID-19 pandemic in communication processes, transparency of information, possible difficulties, positive transformations. The research shows that the changes in communication brought about by the COVID-19 pandemic were a great stress for most respondents and caused some difficulties, especially in the beginning. On the other hand, the COVID-19 pandemic also brought positive transformations, which were accelerated in society with the onset of the pandemic.
Klíčová slova: changes; communication processes; consulting company; pitfalls of the online world; COVID-19 pandemic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76794/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: