Comparison of Direct Financial Support of Family Policy of Finland and the Czech Republic in the Period 2000-2021

Thesis title: Komparace přímé finanční podpory rodinné politiky Finska a České republiky v období 2000-2021
Author: Patíková, Karolína
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Brabec, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá přímou finanční podporou v rámci rodinné politiky a srovnává přístup České republiky a Finska. Teoretická část nejprve představuje přístupy a nástroje rodinné politiky. Praktická část potom popisuje konkrétní nastavení a opatření v obou zemích. Komparace přímé finanční podpory ve Finsku a ČR je založena na porovnání situací modelových rodin. Česká republika se v současnosti zaměřuje především na pomoc nízkopříjmovým rodinám a většina dávek se tak odvíjí od finanční situace rodin. Naopak Finsko se snaží o podporu rodinného života obecně, usiluje zejména o sladění rodinného a pracovního života rodičů, a podporuje tak rodiny plošně.
Keywords: Přímá finanční podpora; Rodinná politika; Finsko; Česká republika; Sociální politika; Sociální dávky
Thesis title: Comparison of Direct Financial Support of Family Policy of Finland and the Czech Republic in the Period 2000-2021
Author: Patíková, Karolína
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Brabec, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with direct financial support within the family policy and compares the approach of the Czech Republic and Finland. The theoretical part first presents the approaches and tools of family policy. The practical part then describes the specific settings and measures in both countries. The comparison of direct financial support in Finland and the Czech Republic is based on a comparison of situations of model families. The Czech Republic currently focuses primarily on helping low-income families, and most benefits are based on the financial situation of families. On the contrary, Finland seeks to support family life in general, in particular to reconcile family and family life, and thus to support families across the board.
Keywords: Family policy; Finland; Czech Republic; Social benefits; Direct financial support; Social policy

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 3. 2021
Date of submission: 16. 12. 2021
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76678/podrobnosti

Files for download

    Last update: