Komparace přímé finanční podpory rodinné politiky Finska a České republiky v období 2000-2021

Název práce: Komparace přímé finanční podpory rodinné politiky Finska a České republiky v období 2000-2021
Autor(ka) práce: Patíková, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá přímou finanční podporou v rámci rodinné politiky a srovnává přístup České republiky a Finska. Teoretická část nejprve představuje přístupy a nástroje rodinné politiky. Praktická část potom popisuje konkrétní nastavení a opatření v obou zemích. Komparace přímé finanční podpory ve Finsku a ČR je založena na porovnání situací modelových rodin. Česká republika se v současnosti zaměřuje především na pomoc nízkopříjmovým rodinám a většina dávek se tak odvíjí od finanční situace rodin. Naopak Finsko se snaží o podporu rodinného života obecně, usiluje zejména o sladění rodinného a pracovního života rodičů, a podporuje tak rodiny plošně.
Klíčová slova: Přímá finanční podpora; Rodinná politika; Finsko; Česká republika; Sociální politika; Sociální dávky
Název práce: Comparison of Direct Financial Support of Family Policy of Finland and the Czech Republic in the Period 2000-2021
Autor(ka) práce: Patíková, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with direct financial support within the family policy and compares the approach of the Czech Republic and Finland. The theoretical part first presents the approaches and tools of family policy. The practical part then describes the specific settings and measures in both countries. The comparison of direct financial support in Finland and the Czech Republic is based on a comparison of situations of model families. The Czech Republic currently focuses primarily on helping low-income families, and most benefits are based on the financial situation of families. On the contrary, Finland seeks to support family life in general, in particular to reconcile family and family life, and thus to support families across the board.
Klíčová slova: Family policy; Finland; Czech Republic; Social benefits; Direct financial support; Social policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2021
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76678/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: