Call analysis at the call centre

Thesis title: Analýza hovorů s call centrem a dopad na zákaznickou zkušenost
Author: Ráčková, Adéla
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Steinberger, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá vytěžováním informací z hovorů zákazníků se zákaznickým call centrem v prostředí telekomunikačního operátora. Zachycuje kompletní analytickou cestu od počátečního business zdůvodnění dané analytické úlohy, legálnosti zpracování dat, architektury řešení, použitých datových zdrojů až po samotnou textovou analytiku, klasifikaci hovorů a vizualizaci. Součástí je také diskuse nad dalším rozvojem analytického řešení, ať už z pohledu interního prostředí, dalšího businessového využití, tak i z pohledu možné externalizace uvedeného řešení ve prospěch firemních zákazníků a rozvoje jejich analytické vrstvy. V neposlední řadě se práce věnuje také businessovému vyhodnocení úlohy, kdy v meziročním srovnání příchozích hovorů došlo díky zavedení uvedeného analytického přístupu k požadovanému poklesu neprodejních příchozích hovorů na zákaznických linkách, a to při zvyšování obslužnosti a dostupnosti těchto linek.
Keywords: NLP; Textová analytika; právo a regulace; datová architektura; datové zdroje; hlas zákazníka; dashboard; externí monetizace; zpracování textu; klasifikace hovorů; automatizace
Thesis title: Call analysis at the call centre
Author: Ráčková, Adéla
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Steinberger, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the extraction of information from customer calls with a customer call centre in an environment of telecommunication operator. It captures the complete analytical journey from the initial business justification of the analytical task, the legality of the data processing, the architecture of the solution, used data sources to the actual text analytics, call classification and visualization. It also includes a discussion of the further development of the analytical solution, both in terms of internal environment and further business use, and also in terms of possible outsourcing of the described solution for benefits of enterprise customers and the development of their analytics layer. Last but not least, the thesis also focuses on the business evaluation of the task, where in the year-on-year comparison of incoming calls, the implementation of the above mentioned analytical approach resulted in the required drop in non-sales incoming calls on customer lines while increasing the service and availability of these lines.
Keywords: NLP; law and regulation; data architecture; data sources; voice of the customer; text processing; call classification; automation; dashboard; external monetization; Text analysis

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 3. 2021
Date of submission: 20. 12. 2021
Date of defense: 26. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79086/podrobnosti

Files for download

    Last update: