Analýza hovorů s call centrem a dopad na zákaznickou zkušenost

Název práce: Analýza hovorů s call centrem a dopad na zákaznickou zkušenost
Autor(ka) práce: Ráčková, Adéla
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Steinberger, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vytěžováním informací z hovorů zákazníků se zákaznickým call centrem v prostředí telekomunikačního operátora. Zachycuje kompletní analytickou cestu od počátečního business zdůvodnění dané analytické úlohy, legálnosti zpracování dat, architektury řešení, použitých datových zdrojů až po samotnou textovou analytiku, klasifikaci hovorů a vizualizaci. Součástí je také diskuse nad dalším rozvojem analytického řešení, ať už z pohledu interního prostředí, dalšího businessového využití, tak i z pohledu možné externalizace uvedeného řešení ve prospěch firemních zákazníků a rozvoje jejich analytické vrstvy. V neposlední řadě se práce věnuje také businessovému vyhodnocení úlohy, kdy v meziročním srovnání příchozích hovorů došlo díky zavedení uvedeného analytického přístupu k požadovanému poklesu neprodejních příchozích hovorů na zákaznických linkách, a to při zvyšování obslužnosti a dostupnosti těchto linek.
Klíčová slova: NLP; Textová analytika; právo a regulace; datová architektura; datové zdroje; hlas zákazníka; dashboard; externí monetizace; zpracování textu; klasifikace hovorů; automatizace
Název práce: Call analysis at the call centre
Autor(ka) práce: Ráčková, Adéla
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Steinberger, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the extraction of information from customer calls with a customer call centre in an environment of telecommunication operator. It captures the complete analytical journey from the initial business justification of the analytical task, the legality of the data processing, the architecture of the solution, used data sources to the actual text analytics, call classification and visualization. It also includes a discussion of the further development of the analytical solution, both in terms of internal environment and further business use, and also in terms of possible outsourcing of the described solution for benefits of enterprise customers and the development of their analytics layer. Last but not least, the thesis also focuses on the business evaluation of the task, where in the year-on-year comparison of incoming calls, the implementation of the above mentioned analytical approach resulted in the required drop in non-sales incoming calls on customer lines while increasing the service and availability of these lines.
Klíčová slova: NLP; law and regulation; data architecture; data sources; voice of the customer; text processing; call classification; automation; dashboard; external monetization; Text analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2021
Datum podání práce: 20. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79086/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: