Unit labour costs and the international competitiveness of economies

Thesis title: Jednotkové mzdové náklady a mezinárodní konkurenceschopnost ekonomik
Author: Hofmanová, Pavlína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní zhodnocení vývoje nominálních jednotkových mzdových nákladů jednotlivých zemí eurozóny v letech 2000 až 2020 a na základě toho určení, jak se zemím měnila mezinárodní konkurenceschopnost v důsledku finanční krize. Teoretická část se zabývá mezinárodní konkurenceschopností ekonomik a jejími faktory, produktivitou práce a s ní spojenou úrovní vzdělání, mezd a nezaměstnanosti. Do analytické části jsou zařazena data o všech zdrojích, které nominální jednotkové mzdové náklady ovlivňují. Jedná se o vývoj průměrných nominálních mezd, produktivity práce, nezaměstnanosti a reálného HDP. Na základě těchto dat bude možné zhodnotit vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů jednotlivých ekonomik.
Keywords: konkurenceschopnost ekonomik; produktivita práce; nominální mzdy; reálné HDP; nezaměstnanost; eurozóna; nominální jednotkové mzdové náklady
Thesis title: Unit labour costs and the international competitiveness of economies
Author: Hofmanová, Pavlína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this thesis is a complex evaluation of the development of the nominal unit labour costs of individual euro area countries from 2000 to 2020 and based on the results determine how the international competitiveness changed due to the financial crisis. The theoretical part deals with the international competitiveness and its factors, labour productivity and the associated level of education, wages and unemployment. The analytical part includes the data on all sources that affect nominal unit labour costs. These sources are average nominal wages, labour productivity, unemployment, and real GDP. Based on these data it will be possible to evaluate the development of nominal unit labour costs of individual economies.
Keywords: competitiveness of economies; unemployment; eurozone; labour productivity; nominal wages; real GDP; nominal unit labour costs

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 7. 2020
Date of submission: 9. 1. 2022
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73719/podrobnosti

Files for download

    Last update: