Jednotkové mzdové náklady a mezinárodní konkurenceschopnost ekonomik

Název práce: Jednotkové mzdové náklady a mezinárodní konkurenceschopnost ekonomik
Autor(ka) práce: Hofmanová, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní zhodnocení vývoje nominálních jednotkových mzdových nákladů jednotlivých zemí eurozóny v letech 2000 až 2020 a na základě toho určení, jak se zemím měnila mezinárodní konkurenceschopnost v důsledku finanční krize. Teoretická část se zabývá mezinárodní konkurenceschopností ekonomik a jejími faktory, produktivitou práce a s ní spojenou úrovní vzdělání, mezd a nezaměstnanosti. Do analytické části jsou zařazena data o všech zdrojích, které nominální jednotkové mzdové náklady ovlivňují. Jedná se o vývoj průměrných nominálních mezd, produktivity práce, nezaměstnanosti a reálného HDP. Na základě těchto dat bude možné zhodnotit vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů jednotlivých ekonomik.
Klíčová slova: konkurenceschopnost ekonomik; produktivita práce; nominální mzdy; reálné HDP; nezaměstnanost; eurozóna; nominální jednotkové mzdové náklady
Název práce: Unit labour costs and the international competitiveness of economies
Autor(ka) práce: Hofmanová, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis is a complex evaluation of the development of the nominal unit labour costs of individual euro area countries from 2000 to 2020 and based on the results determine how the international competitiveness changed due to the financial crisis. The theoretical part deals with the international competitiveness and its factors, labour productivity and the associated level of education, wages and unemployment. The analytical part includes the data on all sources that affect nominal unit labour costs. These sources are average nominal wages, labour productivity, unemployment, and real GDP. Based on these data it will be possible to evaluate the development of nominal unit labour costs of individual economies.
Klíčová slova: competitiveness of economies; unemployment; eurozone; labour productivity; nominal wages; real GDP; nominal unit labour costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 7. 2020
Datum podání práce: 9. 1. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73719/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: