Valuation of the company ROSSMANN, spol. s r.o

Thesis title: Ocenění společnosti ROSSMANN,spol.s r.o
Author: Pelevaniuc, Elena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Rýdlová, Barbora
Opponents: Husák, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je věnovaná ocenění obchodního závodu ROSSMANN, spol. s r.o. působícího v oboru prodeje kosmetických a toaletních výrobků. Cílem práce je nalezení tržní hodnoty společnosti k 31.12.2019. První část obsahuje představení oceňované společnosti a její činnosti. Dále na ni navazují kapitoly strategické a finanční analýzy, které zkoumají konkurenční pozici společnosti, její vnější a vnitřní potenciál a finanční zdraví. Čtvrtá kapitola je věnována prognóze generátorů hodnoty, pomocí kterých je sestaven finanční plán. Poslední kapitola se zabývá samotným oceněním, a to pomocí dvou metod: metody DCF entity a metody tržního porovnání. Na závěr je na základě všech výsledků určen finální interval ocenění.
Keywords: ROSSMANN; ocenění; relevantní trh; finanční analýza; strategická analýza; generátory hodnoty; DCF entity; tržní hodnota
Thesis title: Valuation of the company ROSSMANN, spol. s r.o
Author: Pelevaniuc, Elena
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rýdlová, Barbora
Opponents: Husák, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with valuation of the company ROSSMANN, spol. s r.o. operating in the field of sales cosmetics and toiletries. The goal of the thesis is to find the market value as of 31 December 2019. The first part contains a presentation of the company and its main business activities. It is followed by strategic and financial analysis, which examine the competitive position of the company, its external and internal potential and financial health. The fourth chapter is dedicated to the forecast of value generators, with which the financial plan is compiled. Last chapter deals with the valuation itself, using two methods: the DCF entity method and the market comparison method. As a conclusion to the work, the final value interval is determined on the basis of all results.
Keywords: valuation; value generators; DCF entity; relevant market; financial analysis; strategic analysis; market value; ROSSMANN

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 1. 2021
Date of submission: 21. 1. 2022
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75757/podrobnosti

Files for download

    Last update: