Ocenění společnosti ROSSMANN,spol.s r.o

Název práce: Ocenění společnosti ROSSMANN,spol.s r.o
Autor(ka) práce: Pelevaniuc, Elena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Husák, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce je věnovaná ocenění obchodního závodu ROSSMANN, spol. s r.o. působícího v oboru prodeje kosmetických a toaletních výrobků. Cílem práce je nalezení tržní hodnoty společnosti k 31.12.2019. První část obsahuje představení oceňované společnosti a její činnosti. Dále na ni navazují kapitoly strategické a finanční analýzy, které zkoumají konkurenční pozici společnosti, její vnější a vnitřní potenciál a finanční zdraví. Čtvrtá kapitola je věnována prognóze generátorů hodnoty, pomocí kterých je sestaven finanční plán. Poslední kapitola se zabývá samotným oceněním, a to pomocí dvou metod: metody DCF entity a metody tržního porovnání. Na závěr je na základě všech výsledků určen finální interval ocenění.
Klíčová slova: ROSSMANN; ocenění; relevantní trh; finanční analýza; strategická analýza; generátory hodnoty; DCF entity; tržní hodnota
Název práce: Valuation of the company ROSSMANN, spol. s r.o
Autor(ka) práce: Pelevaniuc, Elena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Husák, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with valuation of the company ROSSMANN, spol. s r.o. operating in the field of sales cosmetics and toiletries. The goal of the thesis is to find the market value as of 31 December 2019. The first part contains a presentation of the company and its main business activities. It is followed by strategic and financial analysis, which examine the competitive position of the company, its external and internal potential and financial health. The fourth chapter is dedicated to the forecast of value generators, with which the financial plan is compiled. Last chapter deals with the valuation itself, using two methods: the DCF entity method and the market comparison method. As a conclusion to the work, the final value interval is determined on the basis of all results.
Klíčová slova: valuation; value generators; DCF entity; relevant market; financial analysis; strategic analysis; market value; ROSSMANN

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2021
Datum podání práce: 21. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75757/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: