The influence of the expansion of the capital city of Prague and its hinterland on the municipality of Vestec

Thesis title: Vliv rozšiřování hlavního města Prahy a jeho zázemí na obec Vestec
Author: Houšková, Nicole
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Jílek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení vlivu rozšiřování hlavního města Prahy a dopadů suburabanizace a urban sprawlu na rozvoj obce Vestec, jakožto příklad předměstí Prahy, mezi lety 1990 až 2020. V teoretické části je práce zaměřena na vývoj, příčiny a důsledky procesů suburnabizace a urban sprawlu a možnosti nástrojů řešení jejich negativních dopadů. Následně jsou porovnána teoretická východiska s reálnou situací obce. Práce dochází k závěru, že se na území Vestce projevují negativní jevy spojené s urban sprawlem především v oblasti nekompaktní zástavby, dopravy a životního prostředí. Vestec s těmito jevy bojuje například vytvořením obchodního bulváru podél hlavního komunikačního tahu či vytvořením Zelené páteře na území obce. Pozitivní dopady jsou spatřovány zejména v oblasti občanské vybavenosti obce.
Keywords: suburbanizace; urban sprawl; Vestec; udržitelný rozvoj
Thesis title: The influence of the expansion of the capital city of Prague and its hinterland on the municipality of Vestec
Author: Houšková, Nicole
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Jílek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is evaluation of the impact of the expansion of the capital city of Prague and the effects of suburabanization and urban sprawl on the development of Vestec, as an example of Prague suburbs, between 1990 and 2020. The theoretical part focuses on the development, causes and consequences of suburbanization and urban sprawl and tools to address their negative impacts. Subsequently, the theoretical basis is compared with the real situation of the municipality. The work concludes that in the territory of Vestec there are negative phenomena associated with urban sprawl, especially in the field of non-compact development, transport and environment. Vestec fights these phenomena, for example, by creating a shopping boulevard along the main road or by creating a Green Spine in the village. Positive impacts are seen especially in the area of civic amenities of the municipality.
Keywords: Vestec; sustainable Development; suburbanization; urban sprawl

Information about study

Study programme: Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2021
Date of submission: 30. 1. 2022
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76661/podrobnosti

Files for download

    Last update: