Vliv rozšiřování hlavního města Prahy a jeho zázemí na obec Vestec

Název práce: Vliv rozšiřování hlavního města Prahy a jeho zázemí na obec Vestec
Autor(ka) práce: Houšková, Nicole
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Jílek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení vlivu rozšiřování hlavního města Prahy a dopadů suburabanizace a urban sprawlu na rozvoj obce Vestec, jakožto příklad předměstí Prahy, mezi lety 1990 až 2020. V teoretické části je práce zaměřena na vývoj, příčiny a důsledky procesů suburnabizace a urban sprawlu a možnosti nástrojů řešení jejich negativních dopadů. Následně jsou porovnána teoretická východiska s reálnou situací obce. Práce dochází k závěru, že se na území Vestce projevují negativní jevy spojené s urban sprawlem především v oblasti nekompaktní zástavby, dopravy a životního prostředí. Vestec s těmito jevy bojuje například vytvořením obchodního bulváru podél hlavního komunikačního tahu či vytvořením Zelené páteře na území obce. Pozitivní dopady jsou spatřovány zejména v oblasti občanské vybavenosti obce.
Klíčová slova: suburbanizace; urban sprawl; Vestec; udržitelný rozvoj
Název práce: The influence of the expansion of the capital city of Prague and its hinterland on the municipality of Vestec
Autor(ka) práce: Houšková, Nicole
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Jílek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is evaluation of the impact of the expansion of the capital city of Prague and the effects of suburabanization and urban sprawl on the development of Vestec, as an example of Prague suburbs, between 1990 and 2020. The theoretical part focuses on the development, causes and consequences of suburbanization and urban sprawl and tools to address their negative impacts. Subsequently, the theoretical basis is compared with the real situation of the municipality. The work concludes that in the territory of Vestec there are negative phenomena associated with urban sprawl, especially in the field of non-compact development, transport and environment. Vestec fights these phenomena, for example, by creating a shopping boulevard along the main road or by creating a Green Spine in the village. Positive impacts are seen especially in the area of civic amenities of the municipality.
Klíčová slova: Vestec; sustainable Development; suburbanization; urban sprawl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2021
Datum podání práce: 30. 1. 2022
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: