The possibilities of using multi-criteria decision making methods in the acqusition process of the armed forces

Thesis title: Možnosti využití metod vícekriteriálního rozhodování v akvizičním procesu ozbrojených sil
Author: Krb, Filip
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pudil, Pavel
Opponents: Jiroušek, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení využitelnosti použití metod vícekrite-riálního rozhodování v akvizičním procesu nákupu majetku, služeb a stavebních prací pro ozbrojené síly České republiky na úrovni vojenského útvaru. K realizaci tohoto cíle je práce rozčleněna na dvě části. První část se zabývá teorií vícekriteriálního rozhodo-vání, představuje jednotlivé metody včetně kritické diskuse a uvozuje legislativní úpra-vu zadávání veřejných zakázek v ČR. Druhá část následně realizuje zhodnocení využi-telnosti těchto metod na modelovém příkladu výběru dodavatele pomocí analýzy, syn-tézy, komparace a dedukce. V diskusi je dospěno k závěru, že vícekriteriální rozhodo-vání při výběru majetku pro ozbrojené síly je v komplexních rozhodovacích problé-mech nástrojem, umožňující nastavení rychlého, přesného, pružného a strukturované-ho systému pro podporu rozhodování. Na úrovni vojenského útvaru lze aplikovat me-tody vícekriteriálního rozhodování v oblasti akvizičního procesu ve fázi přípravy a rea-lizace.
Keywords: vícekriteriální rozhodování; veřejné zakázky; akviziční proces; MCDM software
Thesis title: The possibilities of using multi-criteria decision making methods in the acqusition process of the armed forces
Author: Krb, Filip
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pudil, Pavel
Opponents: Jiroušek, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evlauate the usability of multi-criteria decision making methods in the the acqusition process for the Armed Forces of the Czech Republic at the level of a military battalion. To realize this goal, the thesis is divided into two parts. The first part deals with the theory of multi-criteria decision making, introduces individual methods including criticial discussion, and introduces the legislative regulations of public procurement in the Czech Republic. The second part then realizes the evaluation of the usability of these methods on an example of supplier selection using analysis, synthesis, comaprsion and deduction. The discussion concludes that multi-criteria dicision making in the public procurement for the Armed Forces of the Czech Republic is a tool for complex decision making problems, allowing the setup of a fast, accurate, flexible and structurated system for decision support. At the level of the military battalion, methods of multi-criteria decision making, in the area of the acqusition process, can be applied in the preparation and realization phase.
Keywords: multicriteria decision making; acqusition process; public procurement; MCDM software

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2021
Date of submission: 28. 2. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78226/podrobnosti

Files for download

    Last update: